Traws Link Cymru

TLC logoTLC

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Report on Traws Link Cymru’s Carmarthen Meeting 19 March 2015

A very successful meeting took place in Carmarthen last night where nearly a hundred people came to see a presentation by Traws Link Cymru about the campaign to re-open the Carmarthen to Aberystwyth railway and the Afon Wen to Bangor line in North Wales, to create a West Wales rail link.

The fully bilingual meeting, hosted by Carmarthen Town Council, was opened by Councillor Alun Lenny, in the absence of the Mayor.  He recalled the line from childhood days when his mother would put the washing out if the direction of the steam from the engines told her that the wind would not bring rain! Councillor Calum Higgins re-iterated the County Council’s support and ably chaired the meeting, introducing Mike and Geraint of Traws Link Cymru who gave very effective presentations on, respectively, the history of the line and the aims and success of the campaign to date, as well as a detailed survey of the trackbed revealing that less than 3% of the old line had been built over.  The vision was one of a fast, modern railway, with fewer stations and faster alignments allowing Carmarthen to Aberystwyth in 1hr 30mins, and Carmarthen to Cardiff in a further 1hr 30mins via Morriston Parkway.

Short speeches of support followed by AMs Rhodri Glyn Thomas and Simon Thomas, who praised the effectiveness of the campaign to date and highlighted the great potential of the line to link up north, south and west Wales by rail and generate a host of benefits – economic, social and enviromental. Various funding possibilities were discussed, including European funding and Welsh Assembly borrowing powers, though rail infrastructure is currently not a devolved responsibility. Apologies were also received by Jonathan Edwards MP, Simon Hart MP and Byron Davies, AM, who could not be present.

There followed a question and answer session which highlighted people’s support for the line’s re-opening: several individuals who didn’t own cars described the present difficulty of traversing West Wales by bus, another drew attention to the increasing centralisation of hospital facilities in Carmarthen and Aberystwyth and the need to travel long distances to appointments, whilst another spoke eloquently about the beauty of the terrain the line traversed, and the huge potential for tourism. Flora McNerney, Trinity St Davids University Students Union President also stated support from the students in Lampeter and Carmarthen who would be able to travel to the National Library and University at Aberystwyth.

Last but not least a raffle was drawn and members of the public urged to sign the petition, which already stands at over 8,000 signatures, and to fill in a short survey about how they might use the re-opened line.

Traws Link Cymru is an apolitical pressure group constituted as a charity. We are building cross-party and popular support for re-connecting West Wales by rail. We have previously held successful public meetings in Lampeter, Tregaron, Llanybydder and Aberystwyth. We have gained the support of 41 Town and Community Councils, Ceredigion and Carmarthenshire County Councils, as well as 3 MPs, and 27 AMs and the Lib-Dem party in Wales. Very positive meetings have been had with Network Rail, Edwina Hart the Assembly’s Finance and Transport Minister, and Stephen Crabb, Secretary of State for Wales. The next goal is to obtain funding, hopefully from both the Welsh and UK governments for a feasibility study into the line’s re-opening, and there are more public meetings planned for Llandysul/Pencader and Aberaeron.

 

Traws Link Cymru – Newyddion Mis Mawrth

Dychmygwch reilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth wedi ei ailagor hanner canrif yn ddiweddarach! Mae’r project hwn wedi datblygu’n sylweddol ers i’r syniad gael ei godi’n wreiddiol mewn cyfarfod Transition Llambed gyda chyfarfodydd mawr gyda gwleidyddion amlwg fel Edwina hart a Stephen Crabb – a hyn i gyd wedi digwydd o fewn blwyddyn! Yn dilyn cwpl o gyfarfodydd cyhoeddus cychwynnol yn Neuadd Buddug, Llambed a drefnwyd gan Rob Phillips a David Morgan yn hydref 2013, sefydlwyd pwyllgor a materion sylfaenol fel enw, cyfansoddiad, swyddogion a chynllun gweithredu, ac fe aned Traws Link Cymru.

Sbardunwyd yr ymgyrch gan drafodaeth fywiog ar lawr y Senedd a ddechreuwyd gan AC rhanbarthol Simon Thomas, sy’n gefnogol o ailagor y lein.

First Minister was even heard to say that he supported re-opening the line in principle!

Ers hynny, mae cyfarfodydd llwyddianus wedi eu cynnal yn Nhregaron, Llanybydder ac Aberystwyth gyda dros 8,000 o enwau wedi eu casglu ar y desiebau papur ac ar-lein. Mae 24ACau wedi datgan eu cefnogaeth ynghyd â 3 AS lleol a 41 o Gynghorau tref a chymuned. Mae Cyngor sir Ceredigion a Sir Gaerfyrddin wedi datgan eu cefnogaeth ac mae BBC Wales Today, Newyddion 9 a BBC Radio Cymru wedi cyfweld ag aelodau TLC. Mae’r Prif Weinidog hyd yn oed wedi cefnogi ailagor y lein!

Ar ddiwedd mis Ionawr, aeth aelodau o TLC i gwrdd â’r AC Elin Jones a’r Gweinidog dros Gyllid a Thrafnidiaeth Edwina Hart AC. Roedd hi’n agored iawn i’r syniad o ailagor o lein ac awgrymwyd y dylid cwrdd â’i gweision sifil yng Nghaerdydd i drafod sut y gellid gweithio tuag at astudiaeth ddichonoldeb. Yna, mewn cyfweliad ar the Wales Report gyda Huw Edwards, fe siaradodd yn gryf dros bwysigrwydd cael rhwydwaith reilffordd i Gymru gyda’r lein yn rhan o weledigaeth cymdeithasol ac economaidd integredig.

Yna aeth TLC i gyfarfod ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru Stephen Crabb AS ar 24 Chwefror. Nid yw isadeiledd rheilffyrdd wedi ei ddatganoli i Gymru ac rydym yn gobeithio cael ei gefnogaeth i ddatganoli’r pwerau hyn a setliad ariannol teg i helpu ail adeiladu’r lein, yn benodol o ganlyniad i’r gwariant enfawr ar HS2 yn Lloegr

Fel gallwch weld, mae Traws Link Cymru wedi dod yn bell eleni! Mae 2015 hefyd yn nodi 50 mlynedd ers cau’r lein. Mae nifer o deithiau cerdded wedi eu cynnal ac mae mwy o ddigwyddiadau wedi eu cynllunio. Rydym yn bwriadu cynnal mwy o gyfarfodydd yng Nghaerfyrddin a Llandysul yn y dyfodol felly ymlaen!

Yn y cyfamser, os nad ydych wedi arwyddo ein deiseb gwnewch hynny drwy ymweld â’n gwefan. Gallwch hefyd llenwi holiadur i rannu eich barn am y rheilffordd newydd.

Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth I;r ymgyrch hyd yma, gan gynnwys Transition Llambed!

Gareth Walters

Traws Link Cymru

 

Traws Link Cymru – March Update

Imagine the railway line from Carmarthen to Aberystwth, via Lampeter, re-opened fifty years on! From a germ of an idea first raised at a Transition Llambed meeting, to meetings with heavyweight politicians Edwina Hart and Stephen Crabb – that’s how far we have come in little over a year! After a couple of inaugural public meetings in Victoria Hall, set up and organised by Rob Phillips and David Morgan in the autumn of 2013, a committee was established and nitty gritty matters such as a name, constitution, officers and a plan of action were drawn up, and Traws Link Cymru came into being.

We were kick-started into action by a televised debate on the floor of the Welsh Assembly, initiated by regional AM Simon Thomas, advocating the re-opening of the line.

Since then, successful public meetings have been held at Tregaron, Llanybydder and latterly Aberystwyth, and over 8,000 names gathered on both paper and on-line petitions. Twenty-four AMs have pledged their support, three local MPs and forty-one town and community councils. Both Ceredigion and Sir Gâr County Councils have passed motions of support, and there has been coverage on BBC Wales Today, S4C’s Newyddion and BBC Radio Cymru, featuring interviews with TLC members. Carwyn Jones, Wales’s First Minister was even heard to say that he supported re-opening the line in principle!

At the end of January a small delegation of TLC members, together with local AM Elin Jones, met with Edwina Hart, Assembly Finance and Transport Minister, to put our case. Edwina Hart was very receptive, agreeing that we should meet with her civil servants in Cardiff to discuss how we could work towards a feasibility study. Subsequently, in an interview with Huw Edwards on the Wales Report, she spoke passionately about the importance of Wales having its own rail network, with the re-opened line as part of an integrated social and economic vision.

Next up, Traws Link Cymru members will be travelling up to London for a meeting with Stephen Crabb, Secretary of State for Wales, on 24th February. Rail infrastructure is not currently devolved and we hope to get his support for devolution of these powers and a fair financial settlement to help re-build the line, particularly as a consequence of the massive HS2 spending in England.

So you can see, Traws Link Cymru has taken huge strides this year! 2015 also happens to be the 50th anniversary of the closure of the line. Several commemorative walks have taken place, and there are art events planned as well. We intend to have further public meetings at Carmarthen and Llandysul in the near future, so watch this space!

In the meantime, if you haven’t yet signed our petition, please visit our website www.trawslinkcymru.org and do so. You can also fill in a survey form to tell us how you would use a re-opened Carmarthen to Aberystwyth railway.

 

Last but not least, thank you Transition Llambed for the inspiration and support!

 

Gareth Walters

Traws Link Cymru

 

Cyfarfod Cyhoeddus Caerfyrddin / Carmarthen Public Meeting

Cyfarfod Cyhoeddus

I adrodd ar gynnydd yr ymgyrch i ail-agor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin a Aberystwyth

7:00yh Dydd Iau 19fed o Mawrth 2015

Neuadd Ddinesig San Pedr, 1 Maes Nott, Caerfyrddin, SA31 1PG

CROESO I BAWB

Public Meeting

to report on the progress of the Campaign to re-open

the rail line between Carmarthen and Aberystwyth

7:00pm Thursday 19th March 2015

 St Peters Civic Hall, 1 Nott Square, Carmarthen, SA31 1PG

ALL WELCOME

Cefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council Support

Mae’n bleser gan Traws Link Cymru gyhoeddi bod Cyngor Sir Ceredigion wedi datgan eu cefnogaeth i’n hymgyrch.

Mewn datganiad ddydd Mercher 28 Ionawr 2015, fe basiwyd y cynnig canlynol:

“Mae’r Cyngor hwn yn cefnogi’r ymgyrch gan Traws Link Cymru i ail-agor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae’r Cyngor hwn yn cydnabod y byddai ail-agor y lein yn golygu buddsoddiad sylweddol a chydweithio rhwng pob haen o Lywodraeth. Bydd y project hwn yn denu buddsoddiant i Geredigion ac yn hybu’r economi leol ac i Gymru. Byddai’n darparu modd o deithio cynaliadwy ar gyfer cyflogaeth a thwristiaeth. Mae’r Cyngor hwn yn cefnogi’r achos ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb proffesiynol a byddwn yn ysgrifennu at Edwina Hart AC a’r Prif Weinidog i ategi safbwynt Cyngor Sir Ceredigion.”

Traws Link Cymru is pleased to announce the support of Ceredigion County Council.

On Wednesday 28 January, the following motion was passed:

“This Council supports the campaign by Traws Link Cymru to re-open the Carmarthen to Aberystwyth railway line. This Council recognises that the re-opening will require significant investment and partnership working between all layers of Government. This project would bring investment to Ceredigion and would benefit the local economy and economic prospects for Wales. It would provide a sustainable transport option for employment and tourism. This Council supports the undertaking of a professional feasibility study and will write to the Minister, Edwina Hart and the First Minister endorsing the view of Ceredigion County Council.”

Holiadur newydd Traws Link Cymru / Traws Link Cymru’s new survey

Mae Traws Link Cymru yn awyddus i wybod beth wnewch chi o lein newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Pa mor aml fyddech chi’n ei defnyddio? Pa orsafoedd?

Cliciwch ar y linc isod er mwyn ateb yr holiadur syml 10 cwestiwn i’n helpu ni â’n gwaith ymchwil i sicrhau astudiaeth ddichonoldeb.

https://www.surveymonkey.com/s/TLCholiadur

Diolch

Traws Link Cymru is keen to hear what you think about a new line between Carmarthen and Aberystwyth. How often would you use it? Which stations would you use?

Click on the link below to answer a simple 10-question survey to help us with our research work to achieve a feasibility study.

https://www.surveymonkey.com/s/TLCrailsurvey

Thanks

Adroddiad ar gyfarfod Aberystwyth 15 Ionawr 2015

Ar noson oer o aeaf, mynychodd dros 100 o bobl gyfarfod Traws Link Cymru yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth. Annerchwyd y cyfarfod gan Faeres Aberystwyth, Brenda Haynes drwy hel atgofion am y lein wreiddiol a gaewyd yn 1964 a siarad o blaid ail-agor y lein fel modd o hybu busnes yn Aberystwyth. Yna, fe gadeiriwyd y cyfarfod yn llwyddiannus gan Alun Williams, sy’n Gynghorydd yng Ngheredigion ac yn Gadeirydd ar y Pwyllgor Trafnidiaeth. Rhoddodd Mike Walker (TLC) gyflwyniad pwerus a gweledol iawn am wreiddiau, amcanion a natur yr ymgyrch hyd yma cyn i Geraint Blayney (TLC) fynd â’r gynulleidfa ar daith ar hyd yr hen lein fel ag y mae heddiw, gyda chymorth lluniau lloeren o’r tir. Yna, siaradodd Elin Jones AC Ceredigion ac Elizabeth Evans, cynghorydd y Democratitiad Rhyddfrydol yn Aberaeron yn gryf o blaid yr ymgyrch ac o fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol fyddai’n dilyn ail-agor y lein. Yna, tro y gynulleidfa oedd hi i ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn rhai cadarnhaol iawn. Cafodd TLC y cyfle i ateb y cwestiynau a nodi rhai sylwadau defnyddiol.

Yn ogystal a’r achos wleidyddol ac economaidd dros ail-agor y rheilffordd, fe drodd Dr Louise Ritchie sylw pobl at brosiect y mae Prifysgol Aberystwyth yn helpu i ariannu ynghyd â Joanna Bond, artist leol sy’n trefnu taith gerdded o Aberystwyth i Gaerfyrddin ar hyd yr hen lein i nodi hanner canrif ers cau’r rheilffordd ar benwythnos 21-22 Chwefror, gan ddechrau yn Aberystwyth. Bydd hyn yn rhan o brosiect Canu’r Lein i Fodolaeth a fydd yn cynnwys digwyddiad celfyddydol yn hen orsaf Pont Llanio, sydd newydd ei glirio gan wirfoddolwyr.

Ac yn olaf, tynnwyd tocynnau raffl i godi arian ar gyfer yr ymgyrch a chynnig gwobrau da i’r enillwyr lwcus a brynodd tocynnau “rheilffordd” arbennig ar gyfer y tyniad.

Bu’r cyfryngau hefyd yn bresennol, a ffilmiwyd aelodau TLC ym Mhont Llanio yn gynharach gan BBC Cymru Wales ac ymddangosodd y rhieny ar BBC Wales Today, Newyddion S4C a BBC Radio Wales.

Roedd hi’n noson arbennig iawn. Mae’r ymgyrch hon wedi dal dychymyg pobl a’r gefnogaeth yn cynyddu. Mae’r camau nesaf yn rhai pwysig wrth i TLC gyfarfod ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb a Gweinidog Trafnidiaeth Cymru, Edwina Hart. Mae cyfarfod cyhoeddus arall wedi’i gynllunio yng Nghaerfyrddin yn ystod yr wythnosau nesaf, yn ogystal â’r daith gerdded i nodi hanner canrif ers cau’r lein.

Aberystwyth meeting report 15 January 2015

On a cold windy night in January 100 people braved the elements to attend a Traws Link Cymru public meeting at the Morlan Centre, Aberystwyth. The Mayor of Aberystwyth Brenda Haynes kicked off proceedings recalling her memories of the original line before closure in 1964, and supporting the re-instatement of the line in order to boost business in Aberystwyth. The meeting was then very ably chaired by Alun Williams, Ceredigion Councillor and Chair of the Transport Committee. First up was Mike Walker (TLC) who gave a very powerful and visually arresting powerpoint presentation of the origin, aims and nature of the campaign to date, followed by Geraint Blayney (TLC) who took us on a detailed journey along the line as it is today, with the help of satellite images of the terrain. Elin Jones, Plaid AM for Mid and West Wales and Elizabeth Evans, Ceredigion Lib Dem Councillor for Aberaeron both then spoke strongly in favour of the campaign, and the benefits – economic, social and environmental that would flow from re-opening of the line. The floor was then thrown open for questions and comments, almost all of which were positive, and TLC members were able to respond and take note of useful suggestions.

As a contrast to the economic and political case, Dr Louise Ritchie drew attention to a project Aberystwyth University were helping to fund with Joanna Bond, a local artist who is organising a walk from Aberystwyth to Carmarthen along the old route to commemorate the 50th anniversary of the closure of the line on the weekend of 21st/22nd February, starting at Aberystwyth. This will be part of Joanna’s Singing the Line into Existence project, which will feature an art event at the newly-cleared Pont Llanio station on the old line.

Last but not least a raffle was drawn, raising much-needed funds for the campaign and offering worthwhile prizes to the lucky winners who had bought railway-style “tickets” for the draw.

The meeting was graced by the presence of BBC Cymru/Wales who had earlier filmed TLC members at work at Pont Llanio and made recordings with some of those present that then featured on BBC Wales News, S4C’s Newyddion and BBC Radio Cymru News.

All in all a wonderful evening. This campaign is starting to really go places now, and the next steps are important meetings between Traws Link Cymru members and Stephen Crabb, Secretary of State for Wales and Edwina Hart Welsh Assembly Finance and Transport Minister. There is also another public meeting planned for Carmarthen in a few weeks’ time, and the anniversary walk. Watch this space!

Deiseb ar-lein newydd / New online petition

Mae Traws Link Cymru wedi lansio deiseb ar-lein newydd i gydfynd â’r ddeiseb bapur. Gallwch arwyddo’r ddeiseb drwy glicio’r linc isod:

https://you.38degrees.org.uk/petitions/ymgyrch-rheilffordd-gorllewin-cymru-west-wales-rail-campaign?source=twitter-share-button

Traws Link Cymru have launched a new on-line petition to run alongside the paper petition. You can sign this petition by clicking the link below:

https://you.38degrees.org.uk/petitions/ymgyrch-rheilffordd-gorllewin-cymru-west-wales-rail-campaign?source=twitter-share-button