Traws Link Cymru

TLC logoTLC

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Prif Weinidog Carwyn Jones yn cefnogi ailagor lein Caerfyrddin – Aberystwyth

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi datgan ei fod yn cefnogi ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth mewn cyfarfod diweddar yn Hendy Gwyn ar Daf. Mae hyn yn newyddion gwych gan ystyried mai cwta blwyddyn sydd ers i Traws Link Cymru gynnal ein cyfarfod cyntaf.

Dywedodd Mr Jones:

“Fel egwyddor, byddwn i’n gefnogol o ystyried a bydde fe’n bosib i ail
agor y rheilffordd hynny. Mae sawl problem, er enghraifft, mae’r
permanent way, fel mae nhw’n ei galw fe, wedi mynd i’r gogledd nawr.
Mae rhai rhannau o’r trac lle mae’r gwili, er engrhaifft, ar ran o’r
trac a rhannau eraill lle mae’r trac wedi mynd yn gyfan gwbl. I’r de o
Lambed, mae un pont wedi mynd, er enghraifft. So fydd e ddim yn
rhywbeth chep i’w wneud, ond i fod yn uchelgeisiol, dwi’n credu fydd
hwn yn rhywbeth fydd, yn hir dymor, o les i’r ardal, achos dwi’n
gwybod sawl cymuned yn yr ardal bydd yn gweld lles ailagor y rheilffordd.”

Gallwch ddarllen mwy drwy ymweld â blog Elin Jones AC:

https://elinceredigion.wordpress.com/ 

First Minister Carwyn Jones expresses support for reopening the Aber-Carmarthen rail line

During a Scrutiny Meeting in Whitland last Thursday, First Minister Carwyn Jones expressed his support to reopen the Carmarthen-Aberystwyth line in principle. This is extremely encouraging news and we have come a long way since our first meeting a year ago.

Carwyn Jones stated:

“In principle, I would be supportive of considering the possibility of
reopening that line.There are a number of problems, for example the
permanent way is no longer there to the north of Carmarthen. There’s a
road there now. There are certain sections of the track where the
Gwili is on part of the track, and there are areas where the track is
totally gone. Lampeter, for example, one bridge disappeared south of
Lampeter. So it wouldn’t be a cheap option, but, to be ambitious, I do
think that long-term, this is something that would benefit the area
because I do know that there are a number of communities that would
benefit from the reopening of that line.”

You can read more by visiting Elin Jones AM’s blog:

https://elinceredigion.wordpress.com/2014/10/14/first-minister-expresses-support-for-reopening-rail-line/ 

Lawrlwythwch ein ffurflenni deiseb newydd

Mae ar Traws Link Cymru angen eich help CHI i sicrhau y bydd trenau’n rhedeg rhwng Aberystwyth/Caerfyrddin a Bangor/Porthmadog unwaith eto.

Lawrlwythwch ein ffurflenni deiseb newydd a’u dosbarthu i ffrindiau, teulu neu gallwch eu gosod mewn siopau, tafarndai a swyddfeydd post. Yna, dychwelwch y ffurflenni at y cyfeiriad ar waelod y dudalen.

Ymlaen!

 

Traws Link Cymru petition

Download our new petition forms

Traws Link Cymru needs YOUR help to ensure that trains will run between Aberystwyth/Carmarthen and Bangor/Porthmadog once more.

You can do this by signing our petition and downloading petitions forms to be distributed to friends, family or placed in shops, post offices and pubs and returning them to the address at the bottom of the page.

Onwards!
Traws Link Cymru petition

New TLC Chairman elected

We had a successful meeting of the Core Group of Traws Link Cymru on 28th
August and accepted the resignation of Shan Rees as Chair of the Group.
We wish to register our sincere appreciation for the huge amount of work
that she has done towards re-opening the line including chairing our
Public and Core Group meetings and much else besides.
Adrian Kendon was elected as our new Chairman and Nigel Bird as Vice-Chairman.

We started with ten people on the Core Group but now we are looking for
more willing volunteers. Our next Core Group meeting will be held on 11th
September in the Black Lion Hotel in Lampeter so if you are willing to
contribute please get in touch with me to let me know.

We are planning a public meeting in Llanybydder and help with planning and
publicising this would be much appreciated. Following this meeting we plan
to hold public meetings in other places along the line including
Aberystwyth and Carmarthen and including the northern section between Afon
Wen and Bangor.

Ethol Cadeirydd Newydd TLC

Cawsom gyfarfod llwyddiannus gan aelodau craidd Traws Link Cymru ar y 28fed o Awst, ac fe dderbyniom ymddiswyddiad Shan Rees fel cadeirydd y grŵp. Hoffem nodi ein gwerthfarogiad diffuant o’i chyfraniad sylweddol a’i gwaith caled a roddodd at ail agor y lein, gan gynnwys cadeirio ein Cyfarfod Cyhoeddus a’n cyfarfodydd grŵp canolog, ac llawer eraill. Etholwyd Adrian Kendon yn gadeirydd newydd, a Nigel Bird yn is-gadeirydd.

Ar y cychwyn roedd gennym ddeg aelod i’r grŵp craidd, ond nawr rydym yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr parod. Bydd ein cyfarfod grŵp craidd nesaf yn cael ei gynnal ar yr 11fed o Fedi yn y Black Lion Hotel yn Llanbed. Os oes gennych diddordeb i gyfrannu, cysylltwch â ni.

Rydym yn trefni cyfarfod cyhoeddus yn Llanybydder, ac fe fyddwn yn gwerthfawrogi pob cymorth posib wrth gynllunio a hysbysebu’r digwyddiad. Yn dilyn y cyfarfod, rydym yn bwriadu cynnal mwy o gyfarfodydd yn llefydd eraill ar hyd y lein, gan gynnwys Aberystwyth a Chaerfyrddin, ac rhwng Afon Wen a Bangor.

Ar hyn o bryd mae gennym 2,138 o lofnodion ar ein deiseb, ac gobeithiwn gael nifer mwy pan bydd y myfyrwyr yn dychwelyd. Cofiwch lawrlwytho ein deiseb a’i hanfon ymlaen at ffrindiau, teulu a sefydliadau.