Traws Link Cymru

TLC logoTLC

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Cyfarfod Cyhoeddus Caerfyrddin / Carmarthen Public Meeting

Cyfarfod Cyhoeddus

I adrodd ar gynnydd yr ymgyrch i ail-agor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin a Aberystwyth

7:00yh Dydd Iau 19fed o Mawrth 2015

Neuadd Ddinesig San Pedr, 1 Maes Nott, Caerfyrddin, SA31 1PG

CROESO I BAWB

Public Meeting

to report on the progress of the Campaign to re-open

the rail line between Carmarthen and Aberystwyth

7:00pm Thursday 19th March 2015

 St Peters Civic Hall, 1 Nott Square, Carmarthen, SA31 1PG

ALL WELCOME

Cefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council Support

Mae’n bleser gan Traws Link Cymru gyhoeddi bod Cyngor Sir Ceredigion wedi datgan eu cefnogaeth i’n hymgyrch.

Mewn datganiad ddydd Mercher 28 Ionawr 2015, fe basiwyd y cynnig canlynol:

“Mae’r Cyngor hwn yn cefnogi’r ymgyrch gan Traws Link Cymru i ail-agor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae’r Cyngor hwn yn cydnabod y byddai ail-agor y lein yn golygu buddsoddiad sylweddol a chydweithio rhwng pob haen o Lywodraeth. Bydd y project hwn yn denu buddsoddiant i Geredigion ac yn hybu’r economi leol ac i Gymru. Byddai’n darparu modd o deithio cynaliadwy ar gyfer cyflogaeth a thwristiaeth. Mae’r Cyngor hwn yn cefnogi’r achos ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb proffesiynol a byddwn yn ysgrifennu at Edwina Hart AC a’r Prif Weinidog i ategi safbwynt Cyngor Sir Ceredigion.”

Traws Link Cymru is pleased to announce the support of Ceredigion County Council.

On Wednesday 28 January, the following motion was passed:

“This Council supports the campaign by Traws Link Cymru to re-open the Carmarthen to Aberystwyth railway line. This Council recognises that the re-opening will require significant investment and partnership working between all layers of Government. This project would bring investment to Ceredigion and would benefit the local economy and economic prospects for Wales. It would provide a sustainable transport option for employment and tourism. This Council supports the undertaking of a professional feasibility study and will write to the Minister, Edwina Hart and the First Minister endorsing the view of Ceredigion County Council.”

Holiadur newydd Traws Link Cymru / Traws Link Cymru’s new survey

Mae Traws Link Cymru yn awyddus i wybod beth wnewch chi o lein newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Pa mor aml fyddech chi’n ei defnyddio? Pa orsafoedd?

Cliciwch ar y linc isod er mwyn ateb yr holiadur syml 10 cwestiwn i’n helpu ni â’n gwaith ymchwil i sicrhau astudiaeth ddichonoldeb.

https://www.surveymonkey.com/s/TLCholiadur

Diolch

Traws Link Cymru is keen to hear what you think about a new line between Carmarthen and Aberystwyth. How often would you use it? Which stations would you use?

Click on the link below to answer a simple 10-question survey to help us with our research work to achieve a feasibility study.

https://www.surveymonkey.com/s/TLCrailsurvey

Thanks

Adroddiad ar gyfarfod Aberystwyth 15 Ionawr 2015

Ar noson oer o aeaf, mynychodd dros 100 o bobl gyfarfod Traws Link Cymru yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth. Annerchwyd y cyfarfod gan Faeres Aberystwyth, Brenda Haynes drwy hel atgofion am y lein wreiddiol a gaewyd yn 1964 a siarad o blaid ail-agor y lein fel modd o hybu busnes yn Aberystwyth. Yna, fe gadeiriwyd y cyfarfod yn llwyddiannus gan Alun Williams, sy’n Gynghorydd yng Ngheredigion ac yn Gadeirydd ar y Pwyllgor Trafnidiaeth. Rhoddodd Mike Walker (TLC) gyflwyniad pwerus a gweledol iawn am wreiddiau, amcanion a natur yr ymgyrch hyd yma cyn i Geraint Blayney (TLC) fynd â’r gynulleidfa ar daith ar hyd yr hen lein fel ag y mae heddiw, gyda chymorth lluniau lloeren o’r tir. Yna, siaradodd Elin Jones AC Ceredigion ac Elizabeth Evans, cynghorydd y Democratitiad Rhyddfrydol yn Aberaeron yn gryf o blaid yr ymgyrch ac o fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol fyddai’n dilyn ail-agor y lein. Yna, tro y gynulleidfa oedd hi i ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn rhai cadarnhaol iawn. Cafodd TLC y cyfle i ateb y cwestiynau a nodi rhai sylwadau defnyddiol.

Yn ogystal a’r achos wleidyddol ac economaidd dros ail-agor y rheilffordd, fe drodd Dr Louise Ritchie sylw pobl at brosiect y mae Prifysgol Aberystwyth yn helpu i ariannu ynghyd â Joanna Bond, artist leol sy’n trefnu taith gerdded o Aberystwyth i Gaerfyrddin ar hyd yr hen lein i nodi hanner canrif ers cau’r rheilffordd ar benwythnos 21-22 Chwefror, gan ddechrau yn Aberystwyth. Bydd hyn yn rhan o brosiect Canu’r Lein i Fodolaeth a fydd yn cynnwys digwyddiad celfyddydol yn hen orsaf Pont Llanio, sydd newydd ei glirio gan wirfoddolwyr.

Ac yn olaf, tynnwyd tocynnau raffl i godi arian ar gyfer yr ymgyrch a chynnig gwobrau da i’r enillwyr lwcus a brynodd tocynnau “rheilffordd” arbennig ar gyfer y tyniad.

Bu’r cyfryngau hefyd yn bresennol, a ffilmiwyd aelodau TLC ym Mhont Llanio yn gynharach gan BBC Cymru Wales ac ymddangosodd y rhieny ar BBC Wales Today, Newyddion S4C a BBC Radio Wales.

Roedd hi’n noson arbennig iawn. Mae’r ymgyrch hon wedi dal dychymyg pobl a’r gefnogaeth yn cynyddu. Mae’r camau nesaf yn rhai pwysig wrth i TLC gyfarfod ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb a Gweinidog Trafnidiaeth Cymru, Edwina Hart. Mae cyfarfod cyhoeddus arall wedi’i gynllunio yng Nghaerfyrddin yn ystod yr wythnosau nesaf, yn ogystal â’r daith gerdded i nodi hanner canrif ers cau’r lein.

Aberystwyth meeting report 15 January 2015

On a cold windy night in January 100 people braved the elements to attend a Traws Link Cymru public meeting at the Morlan Centre, Aberystwyth. The Mayor of Aberystwyth Brenda Haynes kicked off proceedings recalling her memories of the original line before closure in 1964, and supporting the re-instatement of the line in order to boost business in Aberystwyth. The meeting was then very ably chaired by Alun Williams, Ceredigion Councillor and Chair of the Transport Committee. First up was Mike Walker (TLC) who gave a very powerful and visually arresting powerpoint presentation of the origin, aims and nature of the campaign to date, followed by Geraint Blayney (TLC) who took us on a detailed journey along the line as it is today, with the help of satellite images of the terrain. Elin Jones, Plaid AM for Mid and West Wales and Elizabeth Evans, Ceredigion Lib Dem Councillor for Aberaeron both then spoke strongly in favour of the campaign, and the benefits – economic, social and environmental that would flow from re-opening of the line. The floor was then thrown open for questions and comments, almost all of which were positive, and TLC members were able to respond and take note of useful suggestions.

As a contrast to the economic and political case, Dr Louise Ritchie drew attention to a project Aberystwyth University were helping to fund with Joanna Bond, a local artist who is organising a walk from Aberystwyth to Carmarthen along the old route to commemorate the 50th anniversary of the closure of the line on the weekend of 21st/22nd February, starting at Aberystwyth. This will be part of Joanna’s Singing the Line into Existence project, which will feature an art event at the newly-cleared Pont Llanio station on the old line.

Last but not least a raffle was drawn, raising much-needed funds for the campaign and offering worthwhile prizes to the lucky winners who had bought railway-style “tickets” for the draw.

The meeting was graced by the presence of BBC Cymru/Wales who had earlier filmed TLC members at work at Pont Llanio and made recordings with some of those present that then featured on BBC Wales News, S4C’s Newyddion and BBC Radio Cymru News.

All in all a wonderful evening. This campaign is starting to really go places now, and the next steps are important meetings between Traws Link Cymru members and Stephen Crabb, Secretary of State for Wales and Edwina Hart Welsh Assembly Finance and Transport Minister. There is also another public meeting planned for Carmarthen in a few weeks’ time, and the anniversary walk. Watch this space!

Deiseb ar-lein newydd / New online petition

Mae Traws Link Cymru wedi lansio deiseb ar-lein newydd i gydfynd â’r ddeiseb bapur. Gallwch arwyddo’r ddeiseb drwy glicio’r linc isod:

https://you.38degrees.org.uk/petitions/ymgyrch-rheilffordd-gorllewin-cymru-west-wales-rail-campaign?source=twitter-share-button

Traws Link Cymru have launched a new on-line petition to run alongside the paper petition. You can sign this petition by clicking the link below:

https://you.38degrees.org.uk/petitions/ymgyrch-rheilffordd-gorllewin-cymru-west-wales-rail-campaign?source=twitter-share-button