Traws Link Cymru

TLC logoTLC

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Bwletin mis Hydref 2015

Ym mis Medi, cynhaliwyd agoriad hirddisgwyledig rheilffordd gororau’r Alban rhwng Caeredin a Tweedbank ar ôl 46 mlynedd o fod ynghau. Efallai bod rhai ohonoch chi wedi gweld hyn yn y newyddion, a’r cannoedd o bobl yn ciwio yn oriau mân y bore i groesawu’r trên cyntaf o Tweedbank ar 6 Medi a channoedd yn fwy yn ymgasglu i chwifio at y trên wrth iddo lenwi ar hyd yr 8 orsaf ar hyd y lein cyn y stop olaf yng Nghaeredin

Mae rheilffordd y gororau yn 30 milltir o hyd ac chafodd ei ailadeiladu gan Network Rail gyda chost o £294m a dalwyd gan Lywodraeth yr Alban. Bu angen codi neu ailwampio 140 o bontydd, gan olygu ailgyfeirio un o briffyrdd yr ardal! Bydd yna wasanaeth bob 30 munud yn ystod yr wythnos a 60 munud yw hyd y daith o Tweedbank i Gaeredin. Dywedodd Ysgrifennydd yr Alban dros isadeiledd, Keith Brown ei fod “yn gyfle i gael cyfleoedd gwaith newydd ynghyd â chysylltiadau busnes a diwydiant”. Aeth ymlaen i ddweud fod rheilffordd y gororau wedi “dod yn symbol o oes aur rheilffyrdd yn yr Alban, ac mi fydd yn dynodi cyfnod llewyrchus newydd i’r cymunedau ar hyd y lein.” Disgrifiodd Mike Catley, cadeirydd Visit Scotland yr achlysur fel “moment hanesyddol” i’r Alban. Yn ystod y mis cyntaf, fe deithiodd 125,000 o bobl ar y lein, ac amcangyfrifir y bydd miliwn yn teithio arno o fewn pum mlynedd. Mae grŵp ygyrchu Campaign for Borders Rail, a sefydlwyd yn 1999 hefyd wedi croesawu’r agoriad fel ‘un o lwyddiannau mwyaf ymgyrchoedd rheilffordd gwerin gwlad yn hanes Prydain’. Mae yna gefnogaeth gynyddol yn barod ar gyfer ymgyrch i ymestyn y lein i Hawick, ac yna i Carlisle, ar ben arall y lein wreiddiol.

Pam mae hyn i gyd yn berthnasol i ni? Mae Traws Link Cymru wedi ei ysbrydoli gan agoriad lein y gororau. Mae eu hymgyrch nhw yn dangos beth sy’n bosibl drwy feithrin cefnogaeth gymunedol yn raddol. Mae trefi ynysig gorllewin Cymru yn debyg iawn i’r melindrefi yng ngororau’r Alban. Hefyd, byddai ailagor y rheilffyrdd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin a Bangor ac Afon Wen yn rhoi mwy o botensial i Gymru gyfan gael ei chysylltu ar y cledrau mewn modd cynhwysol ac effeithiol.

Mae Traws Link Cymru wedi gwneud camau mawr hefyd. Erbyn i chi ddarllen hwn, mi fyddwn wedi bod yn ymgyrchu am dros 2 flynedd. Rydym erbyn hyn wedi casglu 11,300 o enwau ar ein deisebau ac wedi cael cefnogaeth gan gynghorau tref a chymuned ar hyd y lein, ASau ac ACau. Rydym wedi cynnal cyfarfodydd llwyddiannus a chadarnhaol yn Llambed, Tregaron, Llanybydder, Aberystwyth, Caerfyrddin, Aberaeron a Llanilar. Cafodd y mater ei drafod ar lawr siambr y Senedd ac rydym wedi cwrdd ag Edwina Hart AC, Stephen Crabb AS ac uwch weision sifil Llywodraeth Cymru. Fe arweiniodd hyn at gomisiynu astudiaeth gwmpasu ac apwyntio ymgynghorwyr arbenigol dros yr haf. Rydym yn aros yn eiddgar am eu casgliadau a byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau cyn gynted â phosibl.

Hefyd, cyn bo hir rydym yn gobeithio trefnu taith awyr mewn awyren feicro dros yr hen lein rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth i ddangos pa mor glir yw’r hen lwybr a pha mor brydferth oedd yr hen daith. Bwriadwn greu DVDs o’r daith i godi arian ar gyfer yr ymgyrch ac mae’r daith wedi creu tipyn o gynnwrf yn y cyfryngau. Ar 24 Medi, fe gynhaliom gyfarfod cyhoeddus yn Llanilar a fynychwyd gan dros 40 o bobl. Cadeiriwyd y cyfarfod gan Glyn Jones sydd hefyd yn gadeirydd ar gangen y Cambrian o Railfuture ac sy’n byw yn yr ardal. Yn ogystal â chyflwyniadau rhagorol gan Mike Walker a Geraint Blayney, fe siaradodd y cynghorydd sir Elizabeth Evans ac AC lleol Elin Jones yn gryf dros ailagor y rheilffordd. Yna, atebwyd cwestiynau gan y gynulleidfa a nodwyd rhai awgrymiadau defnyddiol cyn tynnu raffl ar ddiwedd y drafodaeth. Roedd hi’n gyfarfod croesawgar ac addawol arall a gynhaliwyd yn Gymraeg a Saesneg gyda chyfieithu effeithlon a chywir gan Heledd Jones. Fe fynychodd aelodau o TLC ffeiriau’r glas ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac Abertawe, gan ychwanegu’r niferoedd sydd wedi llofnodi ein deisebau’n fawr. Bwriadwn hefyd ymweld â phrifysgolion Aberystwyth ac Abertawe yn ystod y flwyddyn hefyd. Fe gyflwynodd Joanna Bond ei phroject ‘Singing the Line into Existence’ yn Amgueddfa Ceredigion ar 3 Hydref ynghyd â cherddorion ac artistiaid enwog eraill. Dyma oedd ffrwyth llafur 6 wythnos o waith estyn allan: cerdded y lein, cyfarfod â thrigolion lleol a chreu ymateb celfyddydol i beth oedd y lein yn ei olygu ac y gallai ei olygu eto i bobl. Roedd hi’n noson lwyddiannus a beiddgar iawn.

Hefyd, bu TLC yn bresennol yn ystod digwyddiad Cysylltu Carwyn gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones lle gadarnhaodd ei gefnogaeth i’r egwyddor o ailagor y lein.

Os hoffech wybod mwy am yr ymgyrch, ewch i’n gwefan: www.trawslinkcymru.org.uk
Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter @TrawsLinkCymru a chwilio am ein tudalen a’n grŵp ar Facebook. Cofiwch arwyddo ein deiseb os nad ydych eisoes wedi gwneud!

Elusen yw Traws Link Cymru sy’n dibynnu ar roddion i gynnal yr ymgyrch. Mae angen rhoddion er mwyn argraffu deunyddiau hyrwyddo, llogi ystafelloedd a hyrwyddo’r ymgyrch yn gyffredinol. Mae croeso i chi wneud cyfraniad at yr achos drwy ddefnyddio’r manylion banc isod: Banc Barclays, Llanbedr Pont Steffan, Traws Link Cymru. Cod didoli 20-18-41, rhif y cyfrif 93407101

 

TLC October update

September saw the much-heralded reopening of the Borders Railway in Scotland between Edinburgh and Tweedbank, after 46 years of closure. Some of you have may have seen the pictures on the news – hundreds of people queuing up from the early hours to be on the first train from Tweedbank on 6th September; hundreds more gathering to wave and cheer the train as it filled up at the eight stations along the route before its final stop at Edinburgh Waverley. And then the Queen officially reopening the railway four days later on the occasion of her becoming the longest reigning monarch.

The Borders line is 30 miles long and was re-built by Network Rail at a cost of £294m, paid for by the Scottish Government. It has required the building or refurbishment of 140 bridges, one of which involved diverting a trunk road! Services will be half-hourly on weekdays and it will take an hour to go from Tweedbank to Edinburgh. Scottish Infrastructure Secretary, Keith Brown, said it was “a chance to access new work, learning and social opportunities, as well as new business and industry links.” He went on to say that “the Borders Railways has become the symbol of this golden age of Scotland’s railways, and it will be the vehicle for a new prosperity for the communities on the route.” Mike Catley, Chairman of Visit Scotland, described the start of services as “a truly historic moment” for Scotland. In the first month of operation 125,000 passengers have already travelled on the line, and it is hoped that there will be a million users within five years. The Campaign for Borders Rail, which started the ball rolling in 1999, has also welcomed the opening as “one of the greatest achievements of grassroots rail campaigning in British history”. There is already growing support for and discussion about a further feasibility study to extend the line to Hawick, and eventually to Carlisle, the other end of the original line. Why is all this relevant to us? Traws Link Cymru takes great inspiration from the re- opening of the Borders line. Their campaign shows what can be achieved by steadily building community and political support. The isolated towns of West Wales are analagous to the once-prosperous mill towns of the Scottish Borders. Also, reopening the Carmarthen to Aberystwyth line and the line between Afon Wen and Bangor could hold even more potential, as therein lies the strategic vision of linking up the whole of Wales efficiently and inclusively. Already Traws Link Cymru has made great strides. By the time you read this we will have been campaigning for over two years. We have collected over 11,300 names on our petition and obtained cross-party support from town and community councils along the line, county councils, MPs and AMs. We have held successful and positive meetings in Lampeter, Tregaron, Llanybydder, Aberystwyth, Carmarthen, Aberaeron and Llanilar. The matter has been debated in the Senedd and we have met with Edwina Hart, Welsh Assembly Finance and Transport Minister, Stephen Crabb, Secretary of State for Wales and senior civil servants in the Welsh Assembly Government. The upshot of all this is that the Welsh Government has now commissioned a scoping study, appointing specialist consultants over the summer, to look into the possibility of re-opening the line.

We await their findings with great anticipation and will let you know any details as soon as we can!

Other news: Very shortly, we are hoping to have organised a microlight (light aircraft) flight along the whole of the line, and filmed its features, revealing once and for all how little of the track has been built over, and how beautiful the whole terrain is. We plan to turn it into a DVD to sell to raise funds for the campaign and the proposed flight has generated intense media interest. On 24th September, we held a public meeting in Llanilar’s attractive community hall which was attended by over 40 people. Glyn Jones, who is the chair of the Cambrian Branch of Railfuture, and who lives in the area, chaired the meeting very well. In addition to excellent presentations by Mike Walker and Geraint Blaney, Ceredigion County Councillor Elizabeth Evans, and local AM Elin Jones spoke passionately in favour of the project. Questions were then taken, and some constructive suggestions noted, before proceedings were concluded with a raffle. Another welcoming and encouraging meeting, conducted in both Welsh and English, with efficient and proficient translation by Heledd Jones. TLC members also recently attended Freshers Fairs at Trinity St David University in Carmarthen and Swansea, adding to the petition substantially. We also plan to visit

Aberystwyth and Swansea Universities in the near future. Joanna Bond presented her project, Singing the Line into Existence, at Ceredigion Museum on 3rd October, along with other acclaimed musicians and artists. This was the culmination of some six weeks’ outreach work: walking the line, meeting local residents and creating an artistic response to what the line meant and could mean again to people. A successful and thought-provoking evening…

Current plans for October include meeting First Minister Carwyn Jones on his Cyfarfod Carwyn tour in Aberystwyth and asking him to re-iterate his commitment to funding a full feasibility study. Also, attending a conference in Aberystwyth University on How Cardigan Bay Can Punch Above its Weight Economically. Last but not least, we hope to hold a social event at the Pont Llanio station site. If you want to find out more about the campaign, please visit the website: www.trawslinkcymru.org.uk. We need you to sign the petition if you haven’t already done so, and fill in the online survey! You can also visit our Facebook page for up to date information. Just type in Traws Link Cymru.

Traws Link Cymru is a charity and relies on donations to fund the campaign. Donations are needed for printing, room hire and promotion. If you would like to make a donation you can arrange for your bank to make a direct transfer to our account or set up a regular standing order. Our details are: Barclays Bank, Lampeter, Account Name: Traws Link Cymru, Sort Code: 20-18-41, Account No: 93407101. Or send a cheque payable to Traws Link Cymru to: Adrian Kendon (Chair), Dolanog, Llanwnnen Road, Lampeter, Ceredigion, SA48 7JP.

Traws Link Cymru yn hedfan i’r entrychion

Gyda gwyliau’r haf yn dirwyn i ben, nid oes llonydd i’w gael i aelodau TLC, wrth i ni fod yn brysur yn paratoi ffordd arbennig iawn o archwilio’r hen reilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth.

Mae nifer o bobl yn dal i gredu fod y rhan fwyaf o’r lein wedi ei cholli oherwydd datblygiadau, ond nid oes sail i’r honiad hyn o gwbl. Llai na 3% o’r hen reilffordd sydd wedi ei newid ers codi’r cledrau yn 1975, ond rydym yn dal i glywed gan nifer o bobl y byddai ailagor y lein yn amhosib oherwydd adeiladau sydd wedi eu codi dros y 40 mlynedd diwethaf.
TLC
Mae TLC yn hoff iawn o ymgymryd â heriau, ac felly fe benderfynon ni ddangos i”r byd pa mor gyflawn yw’r hen wely a pha mor anhygoel o brydferth oedd yr hen lein.

Felly, yn dilyn cynnig hael iawn gan aelod o grŵp Facebook TLC, byddwn yn hedfan awyren fechan (microlight) dros yr holl lein gyda chamera er mwyn ffilmio beth fydd yn cael ei hystyried yn un o deithiau godidocaf Cymru.

Byddwn yn gadael y llain glanio yn fuan, a byddwn yn sicr o ddangos y fideo i chi ddilynwyr ffyddlon yn gyntaf.

Felly, am y tro, eisteddwch yn ôl, ymlaciwch  a mwynhewch y daith.

Up, up and away for Traws Link Cymru

With the summer holidays drawing to a close, there is no rest for the wicked as TLC members have been planning an extra special way of exploring the old line between Carmarthen and Aberystwyth.

Many people still believe that most of the line has been lost to redevelopment, but nothing could be further from the truth. Less than 3% of the line has been redeveloped since the tracks were lifted in 1975, but we still often face the assumption from many members of the public that reopening would be impossible due to obstructions on the line.
TLC
We are not averse to a challenge at TLC, and so we decided to show the world just how clear the line is and how breathtakingly beautiful the old route was.

So, after a very kind offer from a member of the TLC Facebook group, we will be flying a microlight over the entire route with a camera to capture what will become Wales’ most beautiful railway line.

Take off will commence shortly, and you’ll be the first to see the finished video.

Now sit back, relax and enjoy the flight.

Bwletin mis Gorffennaf Traws Link Cymru

Mae wedi bod yn fis gwych iawn i ymgyrch Traws Link Cymru! Mae cymaint wedi digwydd mae’n anodd gwybod ble i ddechrau. Yn dilyn y cyfarfod â gweision sifil Edwina Hart AC ym mis Mai, roedd TLC ar ben eu digon i gael y newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn barod ariannu astudiaeth gychwynnol i ailagor y lein gyda grant o £30,000. Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio â TLC a chyrff eraill ac mae disgwyl adroddiad yn yr hydref. Gobeithiwn yn fawr y bydd hyn yn arwain at astudiaeth ddichonoldeb lawn ar ailagor y lein hon fydd yn trawsnewid economi gorllewin a chanolbarth Cymru. Hoffwn ddiolch yn ddidwyll i bawb sydd wedi ein cefnogi ni a’n helpu i gyrraedd carreg filltir mor fawr gan ystyried mai 20 mis yn ôl y sefydlwyd Traws Link Cymru. TLC Pont Llanio

Croesawyd y newyddion yn ystod ein cyfarfod cyhoeddus yn Aberaeron nos Wener 26 Mehefin. Roedd nifer da wedi mynychu’r cyfarfod er gwaetha bod yr haul yn tywynnu! Unwaith eto, fe gyflwynom yr achos cymdeithasol, diwylliannol ac economegol dros ail agor y lein a chwalu’r myth bod y rhan fwyaf o’r lein wedi ei ddatblygu ers codi’r cledrau. Hoffwn grybwyll unwaith yn rhagor bod 97% o’r lein yn glir ac nid yw Network Rail yn rhagweld unrhyw broblemau i ailagor y lein.
Hefyd yr wythnos hon, fe groesawom y newyddion bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal astudiaeth ddichonoldeb i ailagor gorsaf reilffordd Bow Street ger Aberystwyth. Ymddengys bod lleisiau pobl canolbarth a gorllewin Cymru yn cael eu clywed o’r diwedd.
Wrth edrych ymlaen, mi fydd TLC yn cynnal eu cyfarfod cyhoeddus nesaf yn ystod Gwyl Fwyd Llambed. Mae mwy o wybodaeth ar y poster uchod.

Traws Link Cymru July bulletin

What a month it has been for Traws Link Cymru! So much has happened that it’s hard to know where to begin. Following the meeting in May with Edwina Hart’s ministers in May, TLC were delighted to receive the fantastic news that the Welsh Government will provide £30,000 towards a scoping study on a potential reopening of the Carmarthen-Aberystwyth line. The Welsh Government will work with TLC and other bodies and a report is due in October. We hope this initial study will lead to a full feasibility study on reopening this much needed and much-missed line. We would like to thank all of our supporters who have worked so hard to achieve such a huge milestone so soon in our campaign’s short history.TLC Pont Llanio

The news was very warmly received at our Aberaeron meeting on Friday, 26 June, which was well attended considering the warm sunshine! We once again made the social, cultural and economic case for the line and dispelled the myth that most of the line has been built on. Just to reiterate, 97% of the line is clear and Network Rail themselves foresee no problems to the line’s reopening.

We also welcomed the news this week that the Welsh Government will also fund a feasibility study into the reopening of Bow Street station near Aberystwyth. It seems the voices of the people in mid and west Wales are finally being heard.

Looking ahead, TLC will hold their next public meeting during Lampeter Food Festival. Please see the poster above for more information.