Traws Link Cymru

TLC logoTLC

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

TLC May update

Traws Link Cymru members had a very positive meeting with Welsh Government civil servants in  Cardiff on May 7th  – election day of all days! Making the long trip were Mike Walker, Geraint Blayney, Nigel Bird, Flora McNerney and Gareth Walters. They met James Price, Director General of Science, Economy and Transport, his Deputy, Gareth Morgan and Simon Pickering, who is responsible for Transport and Franchising. This was a follow-up meeting to one that had been held in Lampeter in January between Traws Link Cymru and the Senedd (Welsh Assembly) Minister for Economy, Science and Transport, Mrs Edwina Hart.

At the meeting, which lasted an hour, Traws Link Cymru were able to put their case for re-openCardiff Meetinging the Aberystwyth to Carmarthen railway, based on an excellent set of documents which chair Adrian Kendon had compiled, and which Geraint had collated into a very professional-looking portfolio. The meeting was an opportunity for Traws Link Cymru to brief the Director General and his colleagues on the aims and success of the campaign to date and to press the case for a fully-funded Feasibility Study into the re-opening of the railway. The group’s presentation was warmly received and Traws Link Cymru were promised a response within the next few weeks.

Clearly this is a very positive development for the campaign, and a further step towards making the re-opening of the railway a reality – watch this space!

Other news: Pont Llanio station clearing has been going on steadily and the first group of visitors, from Aberaeron 41 Club,are due to visit the site on 11th May for a brief informal tour with Traws Link Cymru members.

In late June, date as yet not finalised, there will be a public meeting in Aberaeron to bring local people up to date with the campaign. There are also plans for further public meetings to be held in Lampeter, the Llandysul area and Machynlleth.

 

 

Gareth Walters

for Traws Link Cymru

 

 

Bwletin mis Mai Traws Link Cymru

Cafwyd cyfarfod llwyddiannus a chadarnhaol iawn rhwng aelodau Traws Link Cymru a gweision sifil Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd ar 7 Mai – yr un diwrnod â’r Etholiad Cyffredinol! Ar y daith i Gaerdydd roedd Mike Walker, Geraint Blayney, Nigel Bird, Flora McNerney a Gareth Walters.

Cardiff Meeting
Fe gwrddon nhw â James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwyddoniaeth, Economi a Thrafnidiaeth, ei ddirprwy Gareth Morgan a Simon Pickering, sy’n gyfrifol am Drafnidiaeth ac Etholfreinio. Dyma gyfarfod dilynol i’r un a gafwyd yn Llambed ym mis Ionawr gydag Edwina Hart AC.

At the meeting, which lasted an hour, Traws Link Cymru were able to put their case

Yn y cyfarfod a barodd awr, cafodd Traws Link Cymru’r cyfle i gyflwyno eu hachos dros ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, yn seiliedig ar gyfres o ddogfennau gwych a gasgwlyd ynghyd gan y cadeirydd Adrian Kendon ac a baratowyd fel portfolio proffesiynol gan Geraint Blayney.
Roedd y cyfarfod yn gyfle i TLC i friffio’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a’i gydweithwyr ar nodau, amcanion a llwyddiannau’r ymgyrch hyd yma ac i bwyso am yr achos dros gynnal astudiaeth ddichonoldeb lawn ar ailagor y rheilffordd. Cafwyd ymateb da i gyflwyniad y grŵp ac addawyd ymateb i TLC o fewn yr wythnosau nesaf.

Yn amlwg, mae hyn yn ddatblygiad positif i’r ymgyrch a cham yn nes at ailagor y rheilffordd! Ymlaen!

Adroddiad ar gyfarfod cyhoeddus TLC yng Nghaerfyrddin, 19 Mawrth 2015

Cynhaliwyd cyfarfod llwyddiannus iawn yng Nghaerfyrddin neithiwr pan fynychodd bron i gant o bobl gyflwyniad a drefnwyd gan Traws Link Cymru am yr ymgyrch i ailagor y rheilffyrdd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth ac Afon Wen i Fangor yng ngogledd Cymru i greu cyswllt rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin.

Yn y cyfarfod cwbl ddwyieithog a drefnwyd gan Gyngor Tref Caerfyrddin ac a agorwyd gan y Cynghorydd Alun Lenny yn sgil absenoldeb y Maer. Bu’n hel atgofion am y lein o’i blentyndod pan fyddai ei fam yn gosod dillad ar y lein i gyfeiriad y stêm. Fe gadarnhaodd y cynghorydd Calum Higgins gefnogaeth y Cyngor Sir ac fe gadeiriodd y cyfarfod hefyd a chyflwyno Mike a Geraint o Traws Link Cymru. Cafwyd cyflwyniadau cynhwysfawr gan y ddau ar hanes y lein a chyflwr yr hen reilffordd heddiw, gan ddatgelu mai ond 3% o’r lein sydd wedi ei ddatblygu ers codi’r cledrau. Cyflwynwyd gweledigaeth am reilffordd fodern  a chyflym gyda llai o orsafoedd a llwybr mwy syth i ganiatau teithiau o Gaerfyrddin i Aberystwyth o 1 awr 30 munud a 1 awr 30 munud arall o Gaerfyrddin i Gaerdydd drwy Barcffordd Treforys.

Cafwyd areithiau byrion o gefnogaeth a chanmoliaeth i’r ymgyrch gan Rhodri Glyn Thomas a Simon Thomas AC ac amlinellwyd potensial y lein i gysylltu’r gogledd, de a’r gorllewin ar y cledrau a chreu nifer o fuddion – economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Trafodwyd nifer o bosibiliadau ariannu gan gynnwys ariannu Ewropeaidd a phwerau benthyg y Cynulliad Cenedlaethol er nad yw isadeiledd rheilffyrdd eto i’w ddatganoli eto. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Jonathan Edwards AS, Simon Hart AS a Byron Davies AC am eu habsenoldeb.
Yna, cafwyd sesiwn holi ac ateb a amlygodd cefnogaeth pobl i’r lein newydd: disgrifiodd nifer o bobl nad oedd yn berchen ar geir yr anawsterau a wynebir wrth deithio drwy orllewin Cymru ar fws, eraill eu pryderon ynglŷn â chanoli gwasanaethau ysbytai yn y gorllewin ac eraill y potensial mawr am dwristiaeth. Fe soniodd Flora McNerney, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant am gefnogaeth myfyrwyr yn Llanbed a Chaerfyrddin a’r posibilrwydd iddyn nhw deithio i’r Llyfrgell Genedlaethol ac i Brifysgol Aberystwyth.

Ac yn olaf, fe dynnwyd raffl ac anogwyd aelodau o’r cyhoedd arwyddo deiseb yr ymgyrch sydd wedi casglu 8000 o enwau hyd yma, ynghyd â holiadur byr ynglŷn â sut y byddant yn defnyddio’r lein newydd.

Grŵp ymgyrchu anwleidyddol a sefydlwyd fel elusen yw Traws Link Cymru. Rydym yn cynyddu cefnogaeth trawsbleidiol a chefnogaeth cyhoeddus ar gyfer ailgysylltu gorllewin Cymru ar y rheilffyrdd. Rydym eisoes wedi cynnal cyfarfodydd cyhoeddus yn Llambed, Tregaron, Llanybydder ac Aberystwyth. Rydym wedi cael cefnogaeth 41 o gynghorau tref a chymunedol, Cynghorau Sir Ceredigion a sir Gaerfyrddin ynghyd â 3 AS, 27 ACau a’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru. Y nod nesaf yw sicrhau ariannu ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb i ailagor y lein o lywodraethau Cymru a’r DU, ac mae mwy o gyfarfodydd cyhoeddus i’w trefnu yn Llandysul/Pencader ac Aberaeron.

Report on Traws Link Cymru’s Carmarthen Meeting 19 March 2015

A very successful meeting took place in Carmarthen last night where nearly a hundred people came to see a presentation by Traws Link Cymru about the campaign to re-open the Carmarthen to Aberystwyth railway and the Afon Wen to Bangor line in North Wales, to create a West Wales rail link.

The fully bilingual meeting, hosted by Carmarthen Town Council, was opened by Councillor Alun Lenny, in the absence of the Mayor.  He recalled the line from childhood days when his mother would put the washing out if the direction of the steam from the engines told her that the wind would not bring rain! Councillor Calum Higgins re-iterated the County Council’s support and ably chaired the meeting, introducing Mike and Geraint of Traws Link Cymru who gave very effective presentations on, respectively, the history of the line and the aims and success of the campaign to date, as well as a detailed survey of the trackbed revealing that less than 3% of the old line had been built over.  The vision was one of a fast, modern railway, with fewer stations and faster alignments allowing Carmarthen to Aberystwyth in 1hr 30mins, and Carmarthen to Cardiff in a further 1hr 30mins via Morriston Parkway.

Short speeches of support followed by AMs Rhodri Glyn Thomas and Simon Thomas, who praised the effectiveness of the campaign to date and highlighted the great potential of the line to link up north, south and west Wales by rail and generate a host of benefits – economic, social and enviromental. Various funding possibilities were discussed, including European funding and Welsh Assembly borrowing powers, though rail infrastructure is currently not a devolved responsibility. Apologies were also received by Jonathan Edwards MP, Simon Hart MP and Byron Davies, AM, who could not be present.

There followed a question and answer session which highlighted people’s support for the line’s re-opening: several individuals who didn’t own cars described the present difficulty of traversing West Wales by bus, another drew attention to the increasing centralisation of hospital facilities in Carmarthen and Aberystwyth and the need to travel long distances to appointments, whilst another spoke eloquently about the beauty of the terrain the line traversed, and the huge potential for tourism. Flora McNerney, Trinity St Davids University Students Union President also stated support from the students in Lampeter and Carmarthen who would be able to travel to the National Library and University at Aberystwyth.

Last but not least a raffle was drawn and members of the public urged to sign the petition, which already stands at over 8,000 signatures, and to fill in a short survey about how they might use the re-opened line.

Traws Link Cymru is an apolitical pressure group constituted as a charity. We are building cross-party and popular support for re-connecting West Wales by rail. We have previously held successful public meetings in Lampeter, Tregaron, Llanybydder and Aberystwyth. We have gained the support of 41 Town and Community Councils, Ceredigion and Carmarthenshire County Councils, as well as 3 MPs, and 27 AMs and the Lib-Dem party in Wales. Very positive meetings have been had with Network Rail, Edwina Hart the Assembly’s Finance and Transport Minister, and Stephen Crabb, Secretary of State for Wales. The next goal is to obtain funding, hopefully from both the Welsh and UK governments for a feasibility study into the line’s re-opening, and there are more public meetings planned for Llandysul/Pencader and Aberaeron.

 

Traws Link Cymru – Newyddion Mis Mawrth

Dychmygwch reilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth wedi ei ailagor hanner canrif yn ddiweddarach! Mae’r project hwn wedi datblygu’n sylweddol ers i’r syniad gael ei godi’n wreiddiol mewn cyfarfod Transition Llambed gyda chyfarfodydd mawr gyda gwleidyddion amlwg fel Edwina hart a Stephen Crabb – a hyn i gyd wedi digwydd o fewn blwyddyn! Yn dilyn cwpl o gyfarfodydd cyhoeddus cychwynnol yn Neuadd Buddug, Llambed a drefnwyd gan Rob Phillips a David Morgan yn hydref 2013, sefydlwyd pwyllgor a materion sylfaenol fel enw, cyfansoddiad, swyddogion a chynllun gweithredu, ac fe aned Traws Link Cymru.

Sbardunwyd yr ymgyrch gan drafodaeth fywiog ar lawr y Senedd a ddechreuwyd gan AC rhanbarthol Simon Thomas, sy’n gefnogol o ailagor y lein.

First Minister was even heard to say that he supported re-opening the line in principle!

Ers hynny, mae cyfarfodydd llwyddianus wedi eu cynnal yn Nhregaron, Llanybydder ac Aberystwyth gyda dros 8,000 o enwau wedi eu casglu ar y desiebau papur ac ar-lein. Mae 24ACau wedi datgan eu cefnogaeth ynghyd â 3 AS lleol a 41 o Gynghorau tref a chymuned. Mae Cyngor sir Ceredigion a Sir Gaerfyrddin wedi datgan eu cefnogaeth ac mae BBC Wales Today, Newyddion 9 a BBC Radio Cymru wedi cyfweld ag aelodau TLC. Mae’r Prif Weinidog hyd yn oed wedi cefnogi ailagor y lein!

Ar ddiwedd mis Ionawr, aeth aelodau o TLC i gwrdd â’r AC Elin Jones a’r Gweinidog dros Gyllid a Thrafnidiaeth Edwina Hart AC. Roedd hi’n agored iawn i’r syniad o ailagor o lein ac awgrymwyd y dylid cwrdd â’i gweision sifil yng Nghaerdydd i drafod sut y gellid gweithio tuag at astudiaeth ddichonoldeb. Yna, mewn cyfweliad ar the Wales Report gyda Huw Edwards, fe siaradodd yn gryf dros bwysigrwydd cael rhwydwaith reilffordd i Gymru gyda’r lein yn rhan o weledigaeth cymdeithasol ac economaidd integredig.

Yna aeth TLC i gyfarfod ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru Stephen Crabb AS ar 24 Chwefror. Nid yw isadeiledd rheilffyrdd wedi ei ddatganoli i Gymru ac rydym yn gobeithio cael ei gefnogaeth i ddatganoli’r pwerau hyn a setliad ariannol teg i helpu ail adeiladu’r lein, yn benodol o ganlyniad i’r gwariant enfawr ar HS2 yn Lloegr

Fel gallwch weld, mae Traws Link Cymru wedi dod yn bell eleni! Mae 2015 hefyd yn nodi 50 mlynedd ers cau’r lein. Mae nifer o deithiau cerdded wedi eu cynnal ac mae mwy o ddigwyddiadau wedi eu cynllunio. Rydym yn bwriadu cynnal mwy o gyfarfodydd yng Nghaerfyrddin a Llandysul yn y dyfodol felly ymlaen!

Yn y cyfamser, os nad ydych wedi arwyddo ein deiseb gwnewch hynny drwy ymweld â’n gwefan. Gallwch hefyd llenwi holiadur i rannu eich barn am y rheilffordd newydd.

Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth I;r ymgyrch hyd yma, gan gynnwys Transition Llambed!

Gareth Walters

Traws Link Cymru

 

Traws Link Cymru – March Update

Imagine the railway line from Carmarthen to Aberystwth, via Lampeter, re-opened fifty years on! From a germ of an idea first raised at a Transition Llambed meeting, to meetings with heavyweight politicians Edwina Hart and Stephen Crabb – that’s how far we have come in little over a year! After a couple of inaugural public meetings in Victoria Hall, set up and organised by Rob Phillips and David Morgan in the autumn of 2013, a committee was established and nitty gritty matters such as a name, constitution, officers and a plan of action were drawn up, and Traws Link Cymru came into being.

We were kick-started into action by a televised debate on the floor of the Welsh Assembly, initiated by regional AM Simon Thomas, advocating the re-opening of the line.

Since then, successful public meetings have been held at Tregaron, Llanybydder and latterly Aberystwyth, and over 8,000 names gathered on both paper and on-line petitions. Twenty-four AMs have pledged their support, three local MPs and forty-one town and community councils. Both Ceredigion and Sir Gâr County Councils have passed motions of support, and there has been coverage on BBC Wales Today, S4C’s Newyddion and BBC Radio Cymru, featuring interviews with TLC members. Carwyn Jones, Wales’s First Minister was even heard to say that he supported re-opening the line in principle!

At the end of January a small delegation of TLC members, together with local AM Elin Jones, met with Edwina Hart, Assembly Finance and Transport Minister, to put our case. Edwina Hart was very receptive, agreeing that we should meet with her civil servants in Cardiff to discuss how we could work towards a feasibility study. Subsequently, in an interview with Huw Edwards on the Wales Report, she spoke passionately about the importance of Wales having its own rail network, with the re-opened line as part of an integrated social and economic vision.

Next up, Traws Link Cymru members will be travelling up to London for a meeting with Stephen Crabb, Secretary of State for Wales, on 24th February. Rail infrastructure is not currently devolved and we hope to get his support for devolution of these powers and a fair financial settlement to help re-build the line, particularly as a consequence of the massive HS2 spending in England.

So you can see, Traws Link Cymru has taken huge strides this year! 2015 also happens to be the 50th anniversary of the closure of the line. Several commemorative walks have taken place, and there are art events planned as well. We intend to have further public meetings at Carmarthen and Llandysul in the near future, so watch this space!

In the meantime, if you haven’t yet signed our petition, please visit our website www.trawslinkcymru.org and do so. You can also fill in a survey form to tell us how you would use a re-opened Carmarthen to Aberystwyth railway.

 

Last but not least, thank you Transition Llambed for the inspiration and support!

 

Gareth Walters

Traws Link Cymru

 

Cyfarfod Cyhoeddus Caerfyrddin / Carmarthen Public Meeting

Cyfarfod Cyhoeddus

I adrodd ar gynnydd yr ymgyrch i ail-agor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin a Aberystwyth

7:00yh Dydd Iau 19fed o Mawrth 2015

Neuadd Ddinesig San Pedr, 1 Maes Nott, Caerfyrddin, SA31 1PG

CROESO I BAWB

Public Meeting

to report on the progress of the Campaign to re-open

the rail line between Carmarthen and Aberystwyth

7:00pm Thursday 19th March 2015

 St Peters Civic Hall, 1 Nott Square, Carmarthen, SA31 1PG

ALL WELCOME

Cefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council Support

Mae’n bleser gan Traws Link Cymru gyhoeddi bod Cyngor Sir Ceredigion wedi datgan eu cefnogaeth i’n hymgyrch.

Mewn datganiad ddydd Mercher 28 Ionawr 2015, fe basiwyd y cynnig canlynol:

“Mae’r Cyngor hwn yn cefnogi’r ymgyrch gan Traws Link Cymru i ail-agor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae’r Cyngor hwn yn cydnabod y byddai ail-agor y lein yn golygu buddsoddiad sylweddol a chydweithio rhwng pob haen o Lywodraeth. Bydd y project hwn yn denu buddsoddiant i Geredigion ac yn hybu’r economi leol ac i Gymru. Byddai’n darparu modd o deithio cynaliadwy ar gyfer cyflogaeth a thwristiaeth. Mae’r Cyngor hwn yn cefnogi’r achos ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb proffesiynol a byddwn yn ysgrifennu at Edwina Hart AC a’r Prif Weinidog i ategi safbwynt Cyngor Sir Ceredigion.”

Traws Link Cymru is pleased to announce the support of Ceredigion County Council.

On Wednesday 28 January, the following motion was passed:

“This Council supports the campaign by Traws Link Cymru to re-open the Carmarthen to Aberystwyth railway line. This Council recognises that the re-opening will require significant investment and partnership working between all layers of Government. This project would bring investment to Ceredigion and would benefit the local economy and economic prospects for Wales. It would provide a sustainable transport option for employment and tourism. This Council supports the undertaking of a professional feasibility study and will write to the Minister, Edwina Hart and the First Minister endorsing the view of Ceredigion County Council.”

Holiadur newydd Traws Link Cymru / Traws Link Cymru’s new survey

Mae Traws Link Cymru yn awyddus i wybod beth wnewch chi o lein newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Pa mor aml fyddech chi’n ei defnyddio? Pa orsafoedd?

Cliciwch ar y linc isod er mwyn ateb yr holiadur syml 10 cwestiwn i’n helpu ni â’n gwaith ymchwil i sicrhau astudiaeth ddichonoldeb.

https://www.surveymonkey.com/s/TLCholiadur

Diolch

Traws Link Cymru is keen to hear what you think about a new line between Carmarthen and Aberystwyth. How often would you use it? Which stations would you use?

Click on the link below to answer a simple 10-question survey to help us with our research work to achieve a feasibility study.

https://www.surveymonkey.com/s/TLCrailsurvey

Thanks