Traws Link Cymru

TLC logoTLC

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Traws Link Cymru yn hedfan i’r entrychion

Gyda gwyliau’r haf yn dirwyn i ben, nid oes llonydd i’w gael i aelodau TLC, wrth i ni fod yn brysur yn paratoi ffordd arbennig iawn o archwilio’r hen reilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth.

Mae nifer o bobl yn dal i gredu fod y rhan fwyaf o’r lein wedi ei cholli oherwydd datblygiadau, ond nid oes sail i’r honiad hyn o gwbl. Llai na 3% o’r hen reilffordd sydd wedi ei newid ers codi’r cledrau yn 1975, ond rydym yn dal i glywed gan nifer o bobl y byddai ailagor y lein yn amhosib oherwydd adeiladau sydd wedi eu codi dros y 40 mlynedd diwethaf.
TLC
Mae TLC yn hoff iawn o ymgymryd â heriau, ac felly fe benderfynon ni ddangos i”r byd pa mor gyflawn yw’r hen wely a pha mor anhygoel o brydferth oedd yr hen lein.

Felly, yn dilyn cynnig hael iawn gan aelod o grŵp Facebook TLC, byddwn yn hedfan awyren fechan (microlight) dros yr holl lein gyda chamera er mwyn ffilmio beth fydd yn cael ei hystyried yn un o deithiau godidocaf Cymru.

Byddwn yn gadael y llain glanio yn fuan, a byddwn yn sicr o ddangos y fideo i chi ddilynwyr ffyddlon yn gyntaf.

Felly, am y tro, eisteddwch yn ôl, ymlaciwch  a mwynhewch y daith.

Up, up and away for Traws Link Cymru

With the summer holidays drawing to a close, there is no rest for the wicked as TLC members have been planning an extra special way of exploring the old line between Carmarthen and Aberystwyth.

Many people still believe that most of the line has been lost to redevelopment, but nothing could be further from the truth. Less than 3% of the line has been redeveloped since the tracks were lifted in 1975, but we still often face the assumption from many members of the public that reopening would be impossible due to obstructions on the line.
TLC
We are not averse to a challenge at TLC, and so we decided to show the world just how clear the line is and how breathtakingly beautiful the old route was.

So, after a very kind offer from a member of the TLC Facebook group, we will be flying a microlight over the entire route with a camera to capture what will become Wales’ most beautiful railway line.

Take off will commence shortly, and you’ll be the first to see the finished video.

Now sit back, relax and enjoy the flight.

Bwletin mis Gorffennaf Traws Link Cymru

Mae wedi bod yn fis gwych iawn i ymgyrch Traws Link Cymru! Mae cymaint wedi digwydd mae’n anodd gwybod ble i ddechrau. Yn dilyn y cyfarfod â gweision sifil Edwina Hart AC ym mis Mai, roedd TLC ar ben eu digon i gael y newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn barod ariannu astudiaeth gychwynnol i ailagor y lein gyda grant o £30,000. Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio â TLC a chyrff eraill ac mae disgwyl adroddiad yn yr hydref. Gobeithiwn yn fawr y bydd hyn yn arwain at astudiaeth ddichonoldeb lawn ar ailagor y lein hon fydd yn trawsnewid economi gorllewin a chanolbarth Cymru. Hoffwn ddiolch yn ddidwyll i bawb sydd wedi ein cefnogi ni a’n helpu i gyrraedd carreg filltir mor fawr gan ystyried mai 20 mis yn ôl y sefydlwyd Traws Link Cymru. TLC Pont Llanio

Croesawyd y newyddion yn ystod ein cyfarfod cyhoeddus yn Aberaeron nos Wener 26 Mehefin. Roedd nifer da wedi mynychu’r cyfarfod er gwaetha bod yr haul yn tywynnu! Unwaith eto, fe gyflwynom yr achos cymdeithasol, diwylliannol ac economegol dros ail agor y lein a chwalu’r myth bod y rhan fwyaf o’r lein wedi ei ddatblygu ers codi’r cledrau. Hoffwn grybwyll unwaith yn rhagor bod 97% o’r lein yn glir ac nid yw Network Rail yn rhagweld unrhyw broblemau i ailagor y lein.
Hefyd yr wythnos hon, fe groesawom y newyddion bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal astudiaeth ddichonoldeb i ailagor gorsaf reilffordd Bow Street ger Aberystwyth. Ymddengys bod lleisiau pobl canolbarth a gorllewin Cymru yn cael eu clywed o’r diwedd.
Wrth edrych ymlaen, mi fydd TLC yn cynnal eu cyfarfod cyhoeddus nesaf yn ystod Gwyl Fwyd Llambed. Mae mwy o wybodaeth ar y poster uchod.

Traws Link Cymru July bulletin

What a month it has been for Traws Link Cymru! So much has happened that it’s hard to know where to begin. Following the meeting in May with Edwina Hart’s ministers in May, TLC were delighted to receive the fantastic news that the Welsh Government will provide £30,000 towards a scoping study on a potential reopening of the Carmarthen-Aberystwyth line. The Welsh Government will work with TLC and other bodies and a report is due in October. We hope this initial study will lead to a full feasibility study on reopening this much needed and much-missed line. We would like to thank all of our supporters who have worked so hard to achieve such a huge milestone so soon in our campaign’s short history.TLC Pont Llanio

The news was very warmly received at our Aberaeron meeting on Friday, 26 June, which was well attended considering the warm sunshine! We once again made the social, cultural and economic case for the line and dispelled the myth that most of the line has been built on. Just to reiterate, 97% of the line is clear and Network Rail themselves foresee no problems to the line’s reopening.

We also welcomed the news this week that the Welsh Government will also fund a feasibility study into the reopening of Bow Street station near Aberystwyth. It seems the voices of the people in mid and west Wales are finally being heard.

Looking ahead, TLC will hold their next public meeting during Lampeter Food Festival. Please see the poster above for more information.

TLC May update

Traws Link Cymru members had a very positive meeting with Welsh Government civil servants in  Cardiff on May 7th  – election day of all days! Making the long trip were Mike Walker, Geraint Blayney, Nigel Bird, Flora McNerney and Gareth Walters. They met James Price, Director General of Science, Economy and Transport, his Deputy, Gareth Morgan and Simon Pickering, who is responsible for Transport and Franchising. This was a follow-up meeting to one that had been held in Lampeter in January between Traws Link Cymru and the Senedd (Welsh Assembly) Minister for Economy, Science and Transport, Mrs Edwina Hart.

At the meeting, which lasted an hour, Traws Link Cymru were able to put their case for re-openCardiff Meetinging the Aberystwyth to Carmarthen railway, based on an excellent set of documents which chair Adrian Kendon had compiled, and which Geraint had collated into a very professional-looking portfolio. The meeting was an opportunity for Traws Link Cymru to brief the Director General and his colleagues on the aims and success of the campaign to date and to press the case for a fully-funded Feasibility Study into the re-opening of the railway. The group’s presentation was warmly received and Traws Link Cymru were promised a response within the next few weeks.

Clearly this is a very positive development for the campaign, and a further step towards making the re-opening of the railway a reality – watch this space!

Other news: Pont Llanio station clearing has been going on steadily and the first group of visitors, from Aberaeron 41 Club,are due to visit the site on 11th May for a brief informal tour with Traws Link Cymru members.

In late June, date as yet not finalised, there will be a public meeting in Aberaeron to bring local people up to date with the campaign. There are also plans for further public meetings to be held in Lampeter, the Llandysul area and Machynlleth.

 

 

Gareth Walters

for Traws Link Cymru

 

 

Bwletin mis Mai Traws Link Cymru

Cafwyd cyfarfod llwyddiannus a chadarnhaol iawn rhwng aelodau Traws Link Cymru a gweision sifil Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd ar 7 Mai – yr un diwrnod â’r Etholiad Cyffredinol! Ar y daith i Gaerdydd roedd Mike Walker, Geraint Blayney, Nigel Bird, Flora McNerney a Gareth Walters.

Cardiff Meeting
Fe gwrddon nhw â James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwyddoniaeth, Economi a Thrafnidiaeth, ei ddirprwy Gareth Morgan a Simon Pickering, sy’n gyfrifol am Drafnidiaeth ac Etholfreinio. Dyma gyfarfod dilynol i’r un a gafwyd yn Llambed ym mis Ionawr gydag Edwina Hart AC.

At the meeting, which lasted an hour, Traws Link Cymru were able to put their case

Yn y cyfarfod a barodd awr, cafodd Traws Link Cymru’r cyfle i gyflwyno eu hachos dros ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, yn seiliedig ar gyfres o ddogfennau gwych a gasgwlyd ynghyd gan y cadeirydd Adrian Kendon ac a baratowyd fel portfolio proffesiynol gan Geraint Blayney.
Roedd y cyfarfod yn gyfle i TLC i friffio’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a’i gydweithwyr ar nodau, amcanion a llwyddiannau’r ymgyrch hyd yma ac i bwyso am yr achos dros gynnal astudiaeth ddichonoldeb lawn ar ailagor y rheilffordd. Cafwyd ymateb da i gyflwyniad y grŵp ac addawyd ymateb i TLC o fewn yr wythnosau nesaf.

Yn amlwg, mae hyn yn ddatblygiad positif i’r ymgyrch a cham yn nes at ailagor y rheilffordd! Ymlaen!

Adroddiad ar gyfarfod cyhoeddus TLC yng Nghaerfyrddin, 19 Mawrth 2015

Cynhaliwyd cyfarfod llwyddiannus iawn yng Nghaerfyrddin neithiwr pan fynychodd bron i gant o bobl gyflwyniad a drefnwyd gan Traws Link Cymru am yr ymgyrch i ailagor y rheilffyrdd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth ac Afon Wen i Fangor yng ngogledd Cymru i greu cyswllt rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin.

Yn y cyfarfod cwbl ddwyieithog a drefnwyd gan Gyngor Tref Caerfyrddin ac a agorwyd gan y Cynghorydd Alun Lenny yn sgil absenoldeb y Maer. Bu’n hel atgofion am y lein o’i blentyndod pan fyddai ei fam yn gosod dillad ar y lein i gyfeiriad y stêm. Fe gadarnhaodd y cynghorydd Calum Higgins gefnogaeth y Cyngor Sir ac fe gadeiriodd y cyfarfod hefyd a chyflwyno Mike a Geraint o Traws Link Cymru. Cafwyd cyflwyniadau cynhwysfawr gan y ddau ar hanes y lein a chyflwr yr hen reilffordd heddiw, gan ddatgelu mai ond 3% o’r lein sydd wedi ei ddatblygu ers codi’r cledrau. Cyflwynwyd gweledigaeth am reilffordd fodern  a chyflym gyda llai o orsafoedd a llwybr mwy syth i ganiatau teithiau o Gaerfyrddin i Aberystwyth o 1 awr 30 munud a 1 awr 30 munud arall o Gaerfyrddin i Gaerdydd drwy Barcffordd Treforys.

Cafwyd areithiau byrion o gefnogaeth a chanmoliaeth i’r ymgyrch gan Rhodri Glyn Thomas a Simon Thomas AC ac amlinellwyd potensial y lein i gysylltu’r gogledd, de a’r gorllewin ar y cledrau a chreu nifer o fuddion – economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Trafodwyd nifer o bosibiliadau ariannu gan gynnwys ariannu Ewropeaidd a phwerau benthyg y Cynulliad Cenedlaethol er nad yw isadeiledd rheilffyrdd eto i’w ddatganoli eto. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Jonathan Edwards AS, Simon Hart AS a Byron Davies AC am eu habsenoldeb.
Yna, cafwyd sesiwn holi ac ateb a amlygodd cefnogaeth pobl i’r lein newydd: disgrifiodd nifer o bobl nad oedd yn berchen ar geir yr anawsterau a wynebir wrth deithio drwy orllewin Cymru ar fws, eraill eu pryderon ynglŷn â chanoli gwasanaethau ysbytai yn y gorllewin ac eraill y potensial mawr am dwristiaeth. Fe soniodd Flora McNerney, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant am gefnogaeth myfyrwyr yn Llanbed a Chaerfyrddin a’r posibilrwydd iddyn nhw deithio i’r Llyfrgell Genedlaethol ac i Brifysgol Aberystwyth.

Ac yn olaf, fe dynnwyd raffl ac anogwyd aelodau o’r cyhoedd arwyddo deiseb yr ymgyrch sydd wedi casglu 8000 o enwau hyd yma, ynghyd â holiadur byr ynglŷn â sut y byddant yn defnyddio’r lein newydd.

Grŵp ymgyrchu anwleidyddol a sefydlwyd fel elusen yw Traws Link Cymru. Rydym yn cynyddu cefnogaeth trawsbleidiol a chefnogaeth cyhoeddus ar gyfer ailgysylltu gorllewin Cymru ar y rheilffyrdd. Rydym eisoes wedi cynnal cyfarfodydd cyhoeddus yn Llambed, Tregaron, Llanybydder ac Aberystwyth. Rydym wedi cael cefnogaeth 41 o gynghorau tref a chymunedol, Cynghorau Sir Ceredigion a sir Gaerfyrddin ynghyd â 3 AS, 27 ACau a’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru. Y nod nesaf yw sicrhau ariannu ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb i ailagor y lein o lywodraethau Cymru a’r DU, ac mae mwy o gyfarfodydd cyhoeddus i’w trefnu yn Llandysul/Pencader ac Aberaeron.

Report on Traws Link Cymru’s Carmarthen Meeting 19 March 2015

A very successful meeting took place in Carmarthen last night where nearly a hundred people came to see a presentation by Traws Link Cymru about the campaign to re-open the Carmarthen to Aberystwyth railway and the Afon Wen to Bangor line in North Wales, to create a West Wales rail link.

The fully bilingual meeting, hosted by Carmarthen Town Council, was opened by Councillor Alun Lenny, in the absence of the Mayor.  He recalled the line from childhood days when his mother would put the washing out if the direction of the steam from the engines told her that the wind would not bring rain! Councillor Calum Higgins re-iterated the County Council’s support and ably chaired the meeting, introducing Mike and Geraint of Traws Link Cymru who gave very effective presentations on, respectively, the history of the line and the aims and success of the campaign to date, as well as a detailed survey of the trackbed revealing that less than 3% of the old line had been built over.  The vision was one of a fast, modern railway, with fewer stations and faster alignments allowing Carmarthen to Aberystwyth in 1hr 30mins, and Carmarthen to Cardiff in a further 1hr 30mins via Morriston Parkway.

Short speeches of support followed by AMs Rhodri Glyn Thomas and Simon Thomas, who praised the effectiveness of the campaign to date and highlighted the great potential of the line to link up north, south and west Wales by rail and generate a host of benefits – economic, social and enviromental. Various funding possibilities were discussed, including European funding and Welsh Assembly borrowing powers, though rail infrastructure is currently not a devolved responsibility. Apologies were also received by Jonathan Edwards MP, Simon Hart MP and Byron Davies, AM, who could not be present.

There followed a question and answer session which highlighted people’s support for the line’s re-opening: several individuals who didn’t own cars described the present difficulty of traversing West Wales by bus, another drew attention to the increasing centralisation of hospital facilities in Carmarthen and Aberystwyth and the need to travel long distances to appointments, whilst another spoke eloquently about the beauty of the terrain the line traversed, and the huge potential for tourism. Flora McNerney, Trinity St Davids University Students Union President also stated support from the students in Lampeter and Carmarthen who would be able to travel to the National Library and University at Aberystwyth.

Last but not least a raffle was drawn and members of the public urged to sign the petition, which already stands at over 8,000 signatures, and to fill in a short survey about how they might use the re-opened line.

Traws Link Cymru is an apolitical pressure group constituted as a charity. We are building cross-party and popular support for re-connecting West Wales by rail. We have previously held successful public meetings in Lampeter, Tregaron, Llanybydder and Aberystwyth. We have gained the support of 41 Town and Community Councils, Ceredigion and Carmarthenshire County Councils, as well as 3 MPs, and 27 AMs and the Lib-Dem party in Wales. Very positive meetings have been had with Network Rail, Edwina Hart the Assembly’s Finance and Transport Minister, and Stephen Crabb, Secretary of State for Wales. The next goal is to obtain funding, hopefully from both the Welsh and UK governments for a feasibility study into the line’s re-opening, and there are more public meetings planned for Llandysul/Pencader and Aberaeron.