Traws Link Cymru

TLC logoTLC

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Lawrlwythwch ein ffurflenni deiseb newydd

Mae ar Traws Link Cymru angen eich help CHI i sicrhau y bydd trenau’n rhedeg rhwng Aberystwyth/Caerfyrddin a Bangor/Porthmadog unwaith eto.

Lawrlwythwch ein ffurflenni deiseb newydd a’u dosbarthu i ffrindiau, teulu neu gallwch eu gosod mewn siopau, tafarndai a swyddfeydd post. Yna, dychwelwch y ffurflenni at y cyfeiriad ar waelod y dudalen.

Ymlaen!

 

Traws Link Cymru petition

Download our new petition forms

Traws Link Cymru needs YOUR help to ensure that trains will run between Aberystwyth/Carmarthen and Bangor/Porthmadog once more.

You can do this by signing our petition and downloading petitions forms to be distributed to friends, family or placed in shops, post offices and pubs and returning them to the address at the bottom of the page.

Onwards!
Traws Link Cymru petition

New TLC Chairman elected

We had a successful meeting of the Core Group of Traws Link Cymru on 28th
August and accepted the resignation of Shan Rees as Chair of the Group.
We wish to register our sincere appreciation for the huge amount of work
that she has done towards re-opening the line including chairing our
Public and Core Group meetings and much else besides.
Adrian Kendon was elected as our new Chairman and Nigel Bird as Vice-Chairman.

We started with ten people on the Core Group but now we are looking for
more willing volunteers. Our next Core Group meeting will be held on 11th
September in the Black Lion Hotel in Lampeter so if you are willing to
contribute please get in touch with me to let me know.

We are planning a public meeting in Llanybydder and help with planning and
publicising this would be much appreciated. Following this meeting we plan
to hold public meetings in other places along the line including
Aberystwyth and Carmarthen and including the northern section between Afon
Wen and Bangor.

Ethol Cadeirydd Newydd TLC

Cawsom gyfarfod llwyddiannus gan aelodau craidd Traws Link Cymru ar y 28fed o Awst, ac fe dderbyniom ymddiswyddiad Shan Rees fel cadeirydd y grŵp. Hoffem nodi ein gwerthfarogiad diffuant o’i chyfraniad sylweddol a’i gwaith caled a roddodd at ail agor y lein, gan gynnwys cadeirio ein Cyfarfod Cyhoeddus a’n cyfarfodydd grŵp canolog, ac llawer eraill. Etholwyd Adrian Kendon yn gadeirydd newydd, a Nigel Bird yn is-gadeirydd.

Ar y cychwyn roedd gennym ddeg aelod i’r grŵp craidd, ond nawr rydym yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr parod. Bydd ein cyfarfod grŵp craidd nesaf yn cael ei gynnal ar yr 11fed o Fedi yn y Black Lion Hotel yn Llanbed. Os oes gennych diddordeb i gyfrannu, cysylltwch â ni.

Rydym yn trefni cyfarfod cyhoeddus yn Llanybydder, ac fe fyddwn yn gwerthfawrogi pob cymorth posib wrth gynllunio a hysbysebu’r digwyddiad. Yn dilyn y cyfarfod, rydym yn bwriadu cynnal mwy o gyfarfodydd yn llefydd eraill ar hyd y lein, gan gynnwys Aberystwyth a Chaerfyrddin, ac rhwng Afon Wen a Bangor.

Ar hyn o bryd mae gennym 2,138 o lofnodion ar ein deiseb, ac gobeithiwn gael nifer mwy pan bydd y myfyrwyr yn dychwelyd. Cofiwch lawrlwytho ein deiseb a’i hanfon ymlaen at ffrindiau, teulu a sefydliadau.

 

Support from Llandysul Community Council

Traws Link Cymru would like to thank Llandysul Community Council for their declaration of support and for their kind donation to the campaign.

llandyssil(harden_jl_smith1950s)old5

Llandysul railway station in the late 1950s
(picture taken from http://www.disused-stations.org.uk/l/llandyssul/ )

Cefnogaeth gan Gyngor Cymuned Llandysul

Hoffai Traws Link Cymru ddiolch o galon i Gyngor Cymuned Llandysul am ddatgan eu cefnogaeth i’r ymgyrch ac am eu rhodd caredig.

llandyssil(harden_jl_smith1950s)old5

Llun o orsaf reilffordd Llandysul tua diwedd y 1950au
(llun o http://www.disused-stations.org.uk/l/llandyssul/)

Exclusive film footage of one of the last journeys made on the Carmarthen-Aberystwyth line

a Journey from Carmarthen to Aberystwyth, 1964

Traws Link Cymru is pleased to share rare footage of one of the last ever journeys made on the line between Carmarthen and Aberystwyth, including the branch lines to Castell Newydd Emlyn and Aberaeron. This video was filmed in September 1964, a mere 3 months before flooding at Llanilar sealed the line’s fate. The track was never repaired and a replacement bus service ran between Aberystwyth and Strata Florida until the entire line was closed to passengers on 22 February 1965.

Freight ran from Carmarthen to Pont Llanio, Aberaeron and Castell Newydd Emlyn until 1973. The tracks were lifted in 1975.

Many thanks to Michael Clemens Railways for the kind permission to use this film as part of Traws Link Cymru’s campaign. You can purchase a DVD copy of this video by visiting www.michaelclemensrailways.co.uk . In 2015, he will publish a new book about the history of the line.

Enjoy the film and keep an eye out for the woman in the fabulous fur coat who gets on at Caradog Falls!

Fideo ecsgliwsif o un o’r teithiau olaf ar lein Caerfyrddin-Aberystwyth

Taith o Gaerfyrddin i Aberystwyth ym 1964

Mae’n bleser gan Traws Link Cymru rannu ffilm brin o un o’r teithiau olaf ar reilffordd Caerfyrddin – Aberystwyth, gan gynnwys y leiniau cangen i Gastell Newydd Emlyn ac Aberaeron. Ffilmiwyd y fideo ym mis Medi 1964, dim ond tri mis cyn i lifogydd yn Llanilar ddinistrio rhan o’r lein am byth. Bu bws yn cludo teithwyr o Aberystwyth i Ystrad Fflur tan i’r lein gau yn gyfangwbl i deithwyr dan orchymyn Dr Richard Beeching ar 22 Chwefror 1965.

Cludwyd nwyddau ar y lein o Gaerfyrddin i Bont Llanio, Aberaeron a Chastell Newydd Emlyn tan 1973. Codwyd y cledrau ym 1975.

Gyda diolch mawr i Michael Clemens Railways am y caniatâd caredig i ddefnyddio’r ffilm hon fel rhan o’r ymgyrch. Gallwch brynu copi DVD o’r ffilm hwn drwy ymweld â’i wefan www.michaelclemensrailways.co.uk
Yn 2015, mi fydd yn rhyddhau llyfr newydd ar hanes y lein.

Mwynhewch y ffilm, a chadwch olwg am y fenyw yn y got ffwr hyfryd yn Nhŷ’n-y-graig!