Traws Link Cymru

TLC-tregaron-poster-welsh

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Support from Llandysul Community Council

Traws Link Cymru would like to thank Llandysul Community Council for their declaration of support and for their kind donation to the campaign.

llandyssil(harden_jl_smith1950s)old5

Llandysul railway station in the late 1950s
(picture taken from http://www.disused-stations.org.uk/l/llandyssul/ )

Cefnogaeth gan Gyngor Cymuned Llandysul

Hoffai Traws Link Cymru ddiolch o galon i Gyngor Cymuned Llandysul am ddatgan eu cefnogaeth i’r ymgyrch ac am eu rhodd caredig.

llandyssil(harden_jl_smith1950s)old5

Llun o orsaf reilffordd Llandysul tua diwedd y 1950au
(llun o http://www.disused-stations.org.uk/l/llandyssul/)

Exclusive film footage of one of the last journeys made on the Carmarthen-Aberystwyth line

a Journey from Carmarthen to Aberystwyth, 1964

Traws Link Cymru is pleased to share rare footage of one of the last ever journeys made on the line between Carmarthen and Aberystwyth, including the branch lines to Castell Newydd Emlyn and Aberaeron. This video was filmed in September 1964, a mere 3 months before flooding at Llanilar sealed the line’s fate. The track was never repaired and a replacement bus service ran between Aberystwyth and Strata Florida until the entire line was closed to passengers on 22 February 1965.

Freight ran from Carmarthen to Pont Llanio, Aberaeron and Castell Newydd Emlyn until 1973. The tracks were lifted in 1975.

Many thanks to Michael Clemens Railways for the kind permission to use this film as part of Traws Link Cymru’s campaign. You can purchase a DVD copy of this video by visiting www.michaelclemensrailways.co.uk . In 2015, he will publish a new book about the history of the line.

Enjoy the film and keep an eye out for the woman in the fabulous fur coat who gets on at Caradog Falls!

Fideo ecsgliwsif o un o’r teithiau olaf ar lein Caerfyrddin-Aberystwyth

Taith o Gaerfyrddin i Aberystwyth ym 1964

Mae’n bleser gan Traws Link Cymru rannu ffilm brin o un o’r teithiau olaf ar reilffordd Caerfyrddin – Aberystwyth, gan gynnwys y leiniau cangen i Gastell Newydd Emlyn ac Aberaeron. Ffilmiwyd y fideo ym mis Medi 1964, dim ond tri mis cyn i lifogydd yn Llanilar ddinistrio rhan o’r lein am byth. Bu bws yn cludo teithwyr o Aberystwyth i Ystrad Fflur tan i’r lein gau yn gyfangwbl i deithwyr dan orchymyn Dr Richard Beeching ar 22 Chwefror 1965.

Cludwyd nwyddau ar y lein o Gaerfyrddin i Bont Llanio, Aberaeron a Chastell Newydd Emlyn tan 1973. Codwyd y cledrau ym 1975.

Gyda diolch mawr i Michael Clemens Railways am y caniatâd caredig i ddefnyddio’r ffilm hon fel rhan o’r ymgyrch. Gallwch brynu copi DVD o’r ffilm hwn drwy ymweld â’i wefan www.michaelclemensrailways.co.uk
Yn 2015, mi fydd yn rhyddhau llyfr newydd ar hanes y lein.

Mwynhewch y ffilm, a chadwch olwg am y fenyw yn y got ffwr hyfryd yn Nhŷ’n-y-graig!

The line today

To think that only 3% of the old trackbed between Carmarthen and Aberystwyth has been developed since lifting the tracks in 1975 is miraculous. Geraint Blayney, a core TLC group member, has prepared a visual presentation on the state of the line today. (File on Google Drive)

https://docs.google.com/file/d/0B7gjAwEGY95oaFBkdGpIQ0R5Q00/edit

Llanilar

Cyflwyniad ar gyflwr y lein heddiw

Mae’r ffaith mai ond tua 3% o’r hen lwybr o Gaerfyrddin i Aberystwyth sydd wedi ei ddatblygu yn wyrthiol. Fel rhan o’r gwaith ymchwil, mae Geraint Blayney o’r grŵp craidd wedi paratoi cyflwyniad PowerPoint sy’n cynnwys lluniau o gyflwr y lein.  (Mae ar ffurf Google Drive)

https://docs.google.com/file/d/0B7gjAwEGY95oaFBkdGpIQ0R5Q00/edit

Llanilar

Y diweddaraf gan Traws Link Cymru

Mae Traws Link Cymru wedi mynd o nerth i nerth yr haf hwn, ond mae nifer o’n haelodau wedi bod i ffwrdd ar wyliau ac yn y blaen. Cawsom ymateb gwych yng Ngŵyl Fwyd Llambed a chasglom dros 600 o lofnodion ar gyfer ein deiseb yn ystod diwrnod prysur iawn. Golyga hyn fod gennym bron i 5,000 o lofnodion hyd yma, ac rydym yn gobeithio casglu mwy o lofnodion eto gan y prifysgolion. Mae 10,000 o fyfyrwyr yn Aberystwyth, 800 yn Llambed a 5,500 yng Nghaerfyrddin – byddai hyn yn help mawr i’r achos ac yn gyfanswm mawr i’w anfon at lywodraethau Caerdydd a Llundain.

Yn y cyfamser, bwriadwn ysgrifennu at bob AS Cymreig, ond mae arnom angen help etholwyr yr etholaethau hynny i gyfrannu eu henwau at yr ymgyrch. Mae Mark Williams eisoes wedi datgan ei gefnogaeth, ond mae angen cefnogaeth pob un o’r 41 AS sy’n cynrychioli Cymru yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae hyn yn hynod bwysig oherwydd mai San Steffan sydd dal yn gyfrifol am agor rheilffyrdd newydd yng Nghymru er gwaethaf bod trafnidiaeth wedi ei ddatganoli i Fae Caerdydd.

Yn dilyn cyfarfod â Network Rail yng Nghaerdydd ym mis Mehefin, rydym wedi ein darbwyllo eu bod yn gwbl gefnogol i ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae arnom angen gefnogaeth wleidyddol hefyd fel bod arian ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb ar gael. Mae hen wely’r rheilffordd gynt mewn cyflwr da ar y cyfan, a lle bo adeiladau ar y rheilffordd, mae’n gwbl bosibl i’r rheilffordd newydd eu hosgoi, gan mai dim ond tua 3% o’r hen lwybr 56 milltir o hyd sydd wedi ei ddatblygu. Hoffwn osgoi Rheilffordd Gwili, ac mi fydd angen ailbeiriannu’r ffordd i mewn i Aberystwyth, ond cytuna Network Rail bod hyn i gyd yn gwbl bosibl.

Bydd gennym stondin yng Ngŵyl Merlod Aberaeron ar Ddydd Sul, 10 Awst, a bwriadwn gynnal cyfarfodydd cyhoeddus mawr yn Aberystwyth a Llanybydder ynghyd â mannau eraill ar hyd y lein.

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol os ydym am ailagor y rheilffordd hwn fel mae’r Alban wedi llwyddo i’w wneud gyda rheilffordd y Gororau yno a fydd yn agor ym mis Medi 2015. Os hoffech helpu, ffoniwch 01570 218 036 neu ysgrifennwch at Dolanog, Heol Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan SA48 7JP am fwy o wybodaeth.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth hyd yma!

Adrian Kendon

August update from TLC

Traws Link Cymru has been going great guns but in this summer season, some
members are away or busy with other things – like holidays etc. We had a
great response at the Lampeter Food Festival and got over 600 signatures
added to our petition in what proved to be a very busy day. This means
that we have nearly 5,000 signatures and when the students are back at the
end of September we will be getting all the universities to sign the
petition too which with 10,000 students at Aberystwyth, 800 at Lampeter
and another 5,500 at Carmarthen should give us a grand total to send to
the administration in Cardiff and London.

In the mean time we are planning to write to all the Welsh MPs but we need
people who live in the Parliamentary constituencies of Wales to lend their
names to our campaign. Mark Williams has already indicated his support but
we need to get the support of the 41 MPs who represent Wales in the House
of Commons. This is particularly important since the Welsh Assembly does
not have responsibility for transport – at least as far as building new
railways in Wales.is concerned.

Having had a meeting with Network Rail in Cardiff in June we are convinced
that they are keen to reinstate the railway link between Carmarthen and
Aberystwyth and are fully supportive of our campaign. We do need political
support so that the money for a feasibility study can be obtained. The
track bed of the old railway is largely intact and where there are
buildings on the trackbed it will be entirely possible for the new railway
to bypass these blockages which amount to less than 3% of the 56 miles. We
would like to see the Gwili railway bypassed and the route into
Aberystwyth would need to be re-engineered but Network Rail agree that it
is entirely feasible.

We will have a stand at the Aberaeron Cob Festival on the 10th August and
there will be large public meetings in Aberystwyth and Llanybydder and at
other places along the route.

Your support is vital if we are to get the railway established just as
they have in Scotland with the Borders Railway opening September 2015.
Please call 01570 218036 or write to Dolanog, Llanwnnen Road, Lampeter
SA48 7JP for information.

Adrian Kendon